THE EFFECT OF WORKER UNIONS ON WORK RELATIONS IN AZERBAIJAN

Müəllif: Aida Budagova
Keywords: Trade Union, Labor Union, Labor relations, Republic of Azerbaijan
Açar sözlər: ittifaqlar, həmkarlar inttifaqı, işçi münasibətləri, Azərbaycan Respublikası
Ключевые слова: союзы, профсоюзы, рабочие отношения, Азербайджанская Республика

 
The nineteenth-century industrial society was characterized by the emergence of social class and class relations in which workers acquired a common sense of identity and class structure in society. This awareness led employees to develop new institutions such as trade unions. Trade unions are one of the most important institutions of modern society, because industrial relations in modern societies require the instrumental role of trade unions. In addition to the modern system, there is a need for trade unions for the workers' movement and workers. However, the social roles of trade unions and awareness for trade unions vary in different societies and at different times. After the industrial revolution, workers needed an institution representing themselves to protect their rights and interests. This collective labor movement was crucial to the formation of working-class identity. In other words, union consciousness was the first step towards class consciousness (Kapani, 2000: 31).

THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGERS

Müəllif: Nofаl Chаrkаzzаdе
Key words: Occupational Health and Safety, Work accident, Motivation, Manager, Expectations of managers, Motivation of managers.
Açar sözlər: İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi, İş qəzası, Motivasiya, İdarəçi, İdarəçilərin gözləntiləri, İdarəçilərin motivasiyası
Ключевые слова: гигиена труда и техника безопасности, производственная травма, мотивация, менеджер, ожидания менеджеров, мотивация менеджеров.

 
With its management performance, the manager is a visionary and strategic thinker who determines the direction that the business will go in. It is the key name for a company to survive, develop, grow and achieve sustainable success in the competitive environment. People in managerial positions have the opportunity to create an environment in which they will demonstrate their talents and skills and achieve success. Successful and stable organization is a great source of motivation for managers, but it is important to emphasize that they are the first to be held responsible for failure of the company. Managing the majority of the company's general operational lines is the job of the managers. In this context, the motivation of the manager affects the direct work and its decisions. With this study, the level of occupational health and safety of the neglected managers affected by the events, Occupational health and safety of the kind of responses and feedback will give the managers of the interview will try to explain the interview technique. In addition, it was determined by the employer to determine the quality of the health services provided to the employees, to contribute to the solution of the problems encountered and to contribute to the scientific knowledge and to influence the policies related to the health services to be given to the employees. Although there is considerable progress in occupational health and safety, shortcomings in occupational health and safety have been a major problem for many years. These problems sometimes cause major traumas in the studies. The first condition for helping such employees is to determine the extent to which they are affected by such incidents and to identify their problems is expected to be a good key for solutions..

FORMS OF VENTURE INVESTMENT OF INTERNET PROJECTS

Müəllif: T.M. Тardaskina, L.D. Bogatyreva
Key words: internet projects, investment, business, start-up, technology sector
Açar sözlər: internet layihəiər,investisiya, biznes mühiti , texnoloji sektorun rolu
Ключевые слова: интернет-проекты, инвестиции, бизнес, стартап, технологический сектор

 

The economic situation in the country forces start-up companies to develop in conditions of extreme uncertainty. Market conjuncture changes at a fast pace, conditions are dictated by unexpected leaders, new technologies change the ratio of values in the market. Solutions appear to radically change the basic properties of products that they previously competed with each other. These are so-called "subversive innovations". Among the most promising branches of the economy, where such deep innovations are possible, we can call nanotechnology, energy, medicine, biotechnology and, of course, the technology sector - the subject of our research - Internet projects. The development of the latter is inevitably linked to the growing need for capital for both the improvement of the most innovative product (service) and marketing activities, without which it is impossible to rapidly promote a new product to the minds of a wide audience [1].
But no expert will be able to give a precise forecast whether the planned product will be fully realized and whether its market will accept, and therefore, whether the return of investors' investments will take place. Due to high risks of capital investments, such investments are called venture (risk).

YANLIŞ, QEYRİ-DƏQİQ VƏ TƏHRİF EDİLMİŞ İQTİSADİ İNFORMASİYANIN MÜMKÜN FƏSADLARI

Müəllif: Fərqanə Elşən qızı Qafarova
Açar sözlər: cəmiyyət. Iqtisadiyyat, iqtisadi informasiya, yalnış informasiya, informasiya münasibətləri
Key words: society, economics, economic information, false information, informational relations.
Ключевые слова: общество, экономиченская информация, ложная информация, информационные отношения

 

İnformasiya insana onun hissi qavrayışları və təsəvvürləri sayəsində çatır. İnformasiya bütün hallarda mənbə və istehlakçının, yəni, qəbul edənin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Müəssisələrdə idarəetmə prosesi nəzərdən keçirilərkən informasiya anlayışı kimi müəyyən məlumatlar nəzərdə tutulur. İstifadə obyektindən asılı olaraq müxtəlif tip informasiyalar mövcuddur. Bunlardan biri də iqtisadi informasiyadır. İqtisadi informasiya idarəetmə məqsədi üçün təyin olunur. İqtisadi informasiya özü də müxtəlif cür olur. O ya artıq baş vermiş, ya da gələcəkdə baş verəcək iqtisadi prosesləri özündə əks etdirir. Keçmişdə baş vermiş hadisə barədə danışılarsa hesablama ilə əlaqədar informasiya nəzərdə tutulur. Əgər, əksinə gələcəkdə baş verəcək proseslə bağlıdırsa bu zaman artıq planlaşdırma ilə bağlı informasiyadan istifadə olunur.
İqtisadi informasiyanın mühüm xüsusiyyətlərindən biri də assimmetriyadır. Belə ki, müqavilə bağlayan tərəflər müqavilənin şərtləri barədə heç bir zaman eyni fikirdə, eyni informasiyaya malik olmurlar. Bu obyektiv xassədir. Çünki müqavilənin şərtlərini hər kəs öz istədiyi kimi yozur. Məsələn qiymətli kağızlar bazarında satıcı satışı, alıcı isə alışı faydalı hesab edərək alqı-satqı münasibətinə girir.

MİLLİ BАYRАMLAR TURİZM РОTЕNSİАLI KİMİ

Müəllif: Nəhmətоvа Zərхаnım Çingiz qızı
Аçаr sözlər: Nоvruz, bаyrаm, fеstivаl, hаdisə turizmi, аdət-ənənə
Kеy wоrds: Nоvruz, hоlidаy, fеstivаl, еvеnt tоurism, trаditiоn
Ключевые слова: Новруз, праздник, фестиваль, событийный туризм, традиция

 

Turizmin inkişаfı üçün ilkin şərt kimi təbii şərаit, tаriхi mədəni аbidələr, zəngin mədəniyyət əsаs rоl оynаsа dа bu sаhənin gеnişlənməsi, rеklаm оlunub dünyаdа öz lаyiqli yеrini tutmаsı üçün də əlаvə tədbirlər lаzımdır. Dахili və bеynəlхаlq turizmin inkişаfınа təkаn vеrən fеstivаllаr dа bu qəbildəndir. Bölgənin və yа ölkənin bеynəlхаlq miqyаsdа tаnınmаsını təmin еdən, turizm dеstinаsiyаsının imiсinin fоrmаlаşmаsınа və məşhurlаşmаsınа хidmət еdən fеstivаllаr və bаyrаmlаr turizm fəаliyyətini dəstəkləyən ən mühüm tədbirlərdən biridir. Хüsusilə kənd yеrlərindəki turizmi саnlаndırmаq və bölgənin turistlər üçün dаhа сəzbеdiсi оlmаsını ön рlаnа çəkmək məqsədilə kеçirilən, içərisində müхtəlif yеrli tədbirlərin yеr аldığı (оyunlаr, tаmаşаlаr kоnsеrtlər), əl işlərinin sərgiləndiyi, аdət-ənənənin təbliğ еdildiyi və bölgənin milli mətbəхinin təqdim еdildiyi ənənəvi bаyrаmlаr və fеstivаllаr bölgələrin tаnınmаsındа çох böyük əhəmiyyət kəsb еdir.
malaşır və genişlənir, müasir tələblərə uyğun formada təşkil olunur. Bununla paralel olaraq, turizmin maddi və maliyyə bazası, dövlət himayəsi və idarə edilməsi tələbi ortaya çıxır. Turizm daha çox asudə vaxtın dəyərləndirilməsi və rekreasiya məqsədi ilə istifadə olunan fəaliyyətdir. Ancaq eyni zamanda turizm sənayesi təhsil, tərəqqi və beynəlxalq əlaqələrdə sosial-mədəni inkişafın formalaşdırılmasında ciddi rola malikdir. Turizm fəaliyyəti nəticəsində insani dəyərlər, davranış və daha yaxşı həyat tərzi formalaşır. Həmçinin turizmlə bağlı fəaliyyətlər asudə vaxtın dəyərləndirilməsi imkanını təqdim edərək, insanlara yeni və fərqli istirahət imkanları təqdim edir.

TURİZMİN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFA TƏSİRİ

Müəllif: Məmmədli Minəvvər Naib qızı
Açar sözlər: turizm, turizm sənayesi, sosial-mədəni inkişaf , iqtisadi inkişaf, infrastrukturu
Key words: tourism, tourism industry, socio-cultural development, economic development, infrastructure
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, социокультурное развитие, экономическое развитие, инфраструктура

 

Azərbaycanda son dövrlərdə turizmin inkişafı nəzərə çarpacaq miqyasda artmışdır. Müasir dövrdə turizm fəal istirahətin geniş yayılan və kütləvi növü hesab olunur. Hər il daha çox insan səyahət həvəskarları sırasına qoşulur və turizm getdikcə daha çox yayılır. Turizm hal –hazırda şəxsiyyətin sosial-mədəni inkişaf vasitəsi kimi çıxış etməklə yanaşı,eyni zamanda ərazinin iqtisadi inkişafı üçün başlıca amil rolunu oynayır, bu və digər regionun müxtəlif istiqamətlərdə inkişafına təkan verir. Qeyd etmək lazımdır ki, turizm xidmətinə iqtisadi inkişaf amili kimi yanaşma ölkənin iqtisadi və maliyyə resurslarının daha səmərəli istifadəsi tələbini formalaşdırır.
Ölkəmizdə turizm mühiti tədricən formalaşır və genişlənir, müasir tələblərə uyğun formada təşkil olunur. Bununla paralel olaraq, turizmin maddi və maliyyə bazası, dövlət himayəsi və idarə edilməsi tələbi ortaya çıxır. Turizm daha çox asudə vaxtın dəyərləndirilməsi və rekreasiya məqsədi ilə istifadə olunan fəaliyyətdir. Ancaq eyni zamanda turizm sənayesi təhsil, tərəqqi və beynəlxalq əlaqələrdə sosial-mədəni inkişafın formalaşdırılmasında ciddi rola malikdir. Turizm fəaliyyəti nəticəsində insani dəyərlər, davranış və daha yaxşı həyat tərzi formalaşır. Həmçinin turizmlə bağlı fəaliyyətlər asudə vaxtın dəyərləndirilməsi imkanını təqdim edərək, insanlara yeni və fərqli istirahət imkanları təqdim edir.

Öncəki 1 2 Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]