PSYCHOLOGICAL FEATURES OF PERSONNALITY OF MODERN MANAGER OF SOCIO-CULTURAL ACTIVITY

Müəllif: V.V.Liubarets
Key words: psychological features, personality traits, manager, socio-cultural activity.
Açar sözlər: psixoloji xüsusiyyətlər, şəxsi keyfiyyətlər, menecer, sosial-mədəni fəaliyyət
Ключевые слова: психологические особенности, личностные качества, менеджер, социокультурная деятельность

 

Formulation of the problem. Today, the attention of practitioners and researchers is drawn to the issue of professional perfection of managers of the socio-cultural sphere (SCS).
Together with the requirements of the labor market to the modern manager of SCS, the criteria for readiness for professional activity that require employers to carefully select specialists are constantly changing. This is explained by the fact that the manager who works in the SCS must have special traits and abilities, organizational skills, abilities for public creative activity.
The SCA manager is an ambiguous person who combines the quality of a manager, organizer, marketer, creator, social worker, teacher, psychologist, public relations specialist, and much more.
The manager of socio-cultural activity (SKA) must be ready to adapt to constant transformations in the socio-cultural sphere, using his own arsenal of personal qualities.
Analysis of basic research and publications. Features of the individual managers of socio-cultural activities are the subject of many studies and have their own specifics. Thus, the problem of studying personal characteristics that determine the effectiveness of the manager's work was studied by such researchers as V. Glushkov, V. Golovach, R. Goodman, P. Doney, D. Eymor, T. Zatonatska, D. Zeldman, A. Kantarovich, L. Karamushka, M. Makarova, D. McNeight, N. Medzhibovska, B. Mizyuk, G. Minz, M. Lukashevich, J. Nielsen, V. Panferov, P. Ribers, F. Khmil, D. Chafi, S. Chen, D. Schneider.

AİLƏ TƏRBİYƏSİNİN ŞƏXSİYYƏTİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ

Müəllif: Mansurova Sevda İbrahim qızı

Açar sözlər: ailə, şəxsiyyət,tərbiyə, cəmiyyət, ünsiyyət
Key words: family, person, education, society, comunication
Ключевые слова: семья, личность, воспитание, общество, общение

 

Hər bir insan dünyaya fərd kimi gəlir və müəyyən sosial keyfiyyətlərə yiyələndikcə şəxsiyyətə çevrilir. Fərdin şəxsiyyət kimi formalaşmasında bioloji amillər, sosial amillər və tərbiyənin xüsusi rolu vardır. Məlum olduğu kimi hər bir fərdin cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında digər faktorlarla yanaşı ailə tərbiyəsinində rolu danilmazdır. Ailə hər bir fərdin doğulub, boya - başa çatdığı kiçik bir cəmiyyətdir. Uşaq hələ müəyyən yaşa çatıb, sosiallaşana qədər ailədə mövcud mühitə uyğun olaraq tərbiyə alır və bu istiqamət¬də inkişaf edir. Təbii ki, uşağın genetik xüsusiyyətlərini də nəzərə alaraq ailə tərbiyəsinin onun formalaş¬masına təsiri məsələlərinə diqqət yetirək. Belə ki, bildiyimiz kimi hər bir uşaq anadan olarkən müəyyən sinir tipinə, temperament xüsusiyyətinə malikdir. Bir ailədə doğulan bir neçə övladın hər birinin fərqli tempera¬ment tipinə malik olması hamıya məlumdur. Temperament tipindən asılı olaraq hər bir uşağın fərqli davranışı, reaksiyaları, həsaslığı, aktivliyi, ümumiyyətlə fərqli xüsisiyyətləri yaranacaqdır. Bu isə o deməkdir ki, hər hansisa bir situasiyada bacı-qardaşların hər biri fərqli reaksiya, münasibət göstərəcəkdir. Əgər bir ailədə fərqli xarakterli uşaqlar böyüyürsə, bu ailədə valideyinlərin onlara eyni tərzdə yanaşmaları, ümumiyyət¬lə ailədə bir təriyə üsulunun tətbiq edilməsi nə dərəcədə düzgün olar.?

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]