ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОСТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУС¬СКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ

Müəllif: Р.Г.Балаева
Ключевые слова: система, перищд, метод, техника, исследование, лингвистика, фразеология
Açar sözlər: sistem, müddət, metod, texnika, regional, tədqiqat, linqvistika, frazeologiya.
Keywords: system, term, method, technique, regional, studies, linguistics, а пуphraseology.

Построение методической системы обучения русскому языку в лингвострановедческом аспекте необходимо для того, чтобы, во-первых, не допустить нагромождения трудностей, с которыми связано усвоение языковых единиц, что может вызвать у обучаемых неудовлетворенность результатами учебной деятельности и в итоге снизить их активность на занятиях по русскому языку; во-вторых, чтобы намеченный объем выразительных лексико-фразеологических средств языка вводился и активизировался планомерно, целенаправленно и наиболее эффективными приемами и средствами обучения.

ÇAPEKİN “R.U.R.” PYESİ İLƏ ANARIN “AĞ QOÇ VƏ QARA QOÇ” ROMANINDA İNSAN VƏ CƏMİYYƏT ANLAYIŞI

Müəllif: İ.H.Mürvətova

Açar sözlər: insan, cəmiyyət, texnika, robotlar, qoç, dünya
Key words: person, society, technique, robots, ram, world
Ключевые слова: человек, общество, техника, роботы, овен, мир

Cəmiyyətin həyatında elm və incəsənətin geniş vüsət alması ilə əlaqədar olaraq robotların daxili simasının təkamülü və onların funksional şəraitləri XIX-XX əsr bədii ədəbiyyatında ətraflı şəkildə tədqiq olunmağa başlayır. Mövcud mövzunun aktuallığı sosial robot texnikasının dərk edilməsi və inkişafı sahəsində bədii təcrübənin əhəmiyyətinə əsaslanır.
Məşhur çex yazıçısı K.Çapek 1920-ci ildə yazığı R.U.R. adlı elmi-fantastik pyesdə ilk dəfə olaraq robot sözündən istifadə etmişdir. Daha sonra isə həmin söz bütün dünyaya yayılmışdır. Əsər bir çox dilə tərcümə olunmuş və müxtəlif ölkələrdə müvəffəqiyyətlə səhnəyə qoyulmuşdur.

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]