TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN GÖZÜYLƏ

Müəllif: A.T. Məmmədova
Açar sözlər: Ədəbiyyat, tərbiyə, təlim, bilik və bacarıq
Ключевые слова: Литература, образование, обучение, знания и навыки
Key words: Literature, education, training, knowledge and skills

Ədəbiyyatın insan tərbiyəsində əvəzsiz rolu olduğunu böyük alimlər, filosof və pedaqoqlar göstəriblər. Hələ XII əsrdə yaşayıb-yaratmış Əfzələddin Xəqani tərbiyənin rolundan danışarkən göstərmişdir ki, şair, tərbiyəçı insanlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etməyə borcludur. O, bildirmişdir ki, hər tərbiyəçı şair olmaya bilər, lakin hər şair hökmən tərbiyəçı olmalıdır (10. 1958). Şair yüksək mənəvi keyfiyyətlərə ədalət, sədaqət, həqiqət, səxavət, təvazökarlıq, yaxınlarına sevgi, zəhmətsevərlik, dostluq, xüyirxahlıq və vicdanlılıq kimi dəyərlərə aid edilir (9. 1962).
XIII əsrin dahi mütəfəkkiri Nəsrəddin Tusi insanda biliyin, bacarığın və dəyərlərin vəhdətini onu heyvandan ayıran əsas amıl kimi qiymətləndirir. Böyük mütəfəkkir göstəri ki, bütün başqa canlılardan fərqli olaraq, insanın qidası öz-özünə bitmir, onu əkmək və biçmək lazımdır. Bütün bunlar üçün çalışqanlıq, tərbiyə və düşüncə lazımdır. Insanın sədaqəti onun ağlı, iradəsi və bacarıqlı əlləri vasitəsilə əldə edilir. N.Tusi mənəviyyatın bir çox problemlərinin həllində idrakın roluna böyük əhəmiyyət verməklə onun azad iradə və çalışqanlıqla tamamladığını bildirir. Idrakın tərbiyəsinə ―azad iradə‖məsələsinin vurğulanması bir çox tərəfdən maraq doğura bilər. Məsələyə ədəbiyyatın yeni təlim texnologiyaları ilə tədrisi prizmsından baxarkən bunu şagird azad seçımı, onun təlimə və təlim materiallarına olan ehtiyac və marağı kimi dəyərləndirilməsi yeni təlim yanaşmaları baxımından çox əhəmiyyətlidir.

ТЕХНОЛОГИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Müəllif: З.М. Мехралиева
Ключевые слова: технология, обучение, система, инклюзия, методика, образование
Açar sözlər: texnologiya, təlim, sistem, inklüziya, metodika, təhsil
Key words: technology, training, system, inclusion, methodology, education

Чтобы успешно реализовать идеи инклюзивной педагогики в практике школьного образования надо учесть концептуальную определенность технологии обучающей деятельности педагога. Концепцией закрепляются общие принципы обучения, который определяет характер взаимодействия педагога и учащегося, методы, средства и его приемы его осуществления. Отметим, что составной частью любой концепции выступает понятийно-категориальный аппарат. В концепции технологии обучения в системе инклюзивного образования является понятие «технология инклюзивного обучения». Многие исследователи содержание данного понятия по-разному.

AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ FƏNDAXİLİ ƏLAQƏ
Müəllif: Ş.Ağakişiyeva
Açar sözlər: Azərbaycan dili, tədris, fəndaxili əlaqə, təlim, inteqrasiya fəlsəfəsi
Key words: Azerbaijani language, teaching, intensive communication, training, integration philosophy
Ключевые слова: азербайджанский язык, преподавание, обучение, внутрипредметные связи, философия интеграции

Azərbaycan dili təlimində dərsə verilən müasir tələblərlə bağlı müəllimlərin qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr durur. Onlar Azərbaycan dili təlimində istifadə olunan metodların təkmilləşdirilməsi və müasir dərsə verilən tələblərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidirlər. Azərbaycan dilinin daha dərindən, hərtərəfli mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirməli, təlimin ən mütərəqqi metod və priyomlarından yaradıcı şəkildə istifadə etməklə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa çalışmalıdırlar. Həmin məqsədlərə nail olmaq, şagirdlərin fəallığını qorumaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili əlaqə qeyd olunan imkanlar baxımından da diqqəti cəlb edir.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]