ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Müəllif: Н.А.Ибрагимова
Ключевые слова: учащиеся, письмо, числительное, ошибки, анализ
Açar sözlər: şagirdlər, yazı, say, səhvlər, təhlil
Keywords: pupils, writing, numeral, mistakes, analysis

Работу по усвоению школьниками навыков употребления и правописания числительных надо начинать в начальных классах и вести ее систематически в средней школе, вплоть до тех пор, пока полностью не будут устранены эти ошибки. Необходимо, чтобы числительные включались в тексты различных письменных работ (диктантов, изложений, упражнений по грамматике и орфографии), в устные ответы учащихся. Во время обобщающего повторения пройденного по разным разделам должны быть повторены и числительные (например, при прохождении наречий, при изучении связей слов в предложении). Числительные не должны исключаться и при проведении словарной работы (в частности, должно обращаться внимание на неправильное произношение некоторых числительных: «шешнадцать», «одиннадцеть», «тристо», «двох», «обем» и т.п.).

FRANSIZ DİLİNDƏ QRAMMATİK TERMİNOLOGİYAYA MÜQAYİSƏLİ BAXIŞ
Müəllif: L.A. İsgəndərova
Açar sözlər: şəkilçi, qrammatika, nitq hissələri, təhlil, dilçilik, təyin, tərzi-hərəkət, zərfliyi, ismi xəbər, say, sintaksis.
Key words: suffix, grammar, part of the, analysis, speech, determinatif, adverbial modifier, manner, linguistics, of predicate, numeral, sintax
Ключевые слова: окончание, грамматика, части речи, анализ, языкознание, определение, обстоятельство образа, действия, именное сказуемое, числительное, синтаксис

Aydındır ki, xarici dili ana dili ilə müqayisədə öyrənirik. Eləcə də fransız dilini öyrənmə müddətində bu xarici dil ilə Azərbaycan dili arasında mövcud olan müxtəlif linqvistik fərqlər ilə rastlaşırıq. Müxtəliflik demək olar ki, dilçiliyin bütün sahələrində mövcuddur. Lakin qrammatika sahəsi daha çox diqqəti cəlb edir. Fikrimcə, qrammatika dilin tam linqvistik strukturunu özündə cəmləşdirir və daha aydın nümayiş etdirir. Məhz elə bu səbədən dillər arasında nəzərə çarpan fərqlər qrammatika sahəsindədir.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]