ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ-АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Müəllif: Н.А.Ибрагимова
Ключевые слова: учащиеся, письмо, числительное, ошибки, анализ
Açar sözlər: şagirdlər, yazı, say, səhvlər, təhlil
Keywords: pupils, writing, numeral, mistakes, analysis

Работу по усвоению школьниками навыков употребления и правописания числительных надо начинать в начальных классах и вести ее систематически в средней школе, вплоть до тех пор, пока полностью не будут устранены эти ошибки. Необходимо, чтобы числительные включались в тексты различных письменных работ (диктантов, изложений, упражнений по грамматике и орфографии), в устные ответы учащихся. Во время обобщающего повторения пройденного по разным разделам должны быть повторены и числительные (например, при прохождении наречий, при изучении связей слов в предложении). Числительные не должны исключаться и при проведении словарной работы (в частности, должно обращаться внимание на неправильное произношение некоторых числительных: «шешнадцать», «одиннадцеть», «тристо», «двох», «обем» и т.п.).

İSPAN DİLİNDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK BİLDİRƏN LEKSİK DİL VAHİDLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ADEKVAT QARŞILIĞI HAQQINDA

Müəllif: N.R.Mədətova
Açar sözlər: artikl, isim, qeyri-müəyyənlik, kateqoriya, əvəzlik, say.
Key words: article, noun, indetermination, category, pronoun, numeral
Ключевые слова: артикль, существительное, неопределенность, категория, местоимение, число

İnsanlar ilk ünsiyyətə girdikləri dövrdən etibarən sözün gücünü dərk etmiş və onu öyrənməyə səy göstərmişlər. Sözün sehrini onda gördülər ki, insanı əhatə edən hər bir əşya,hal,vəziyyət, xassə, hərəkəti onunla ifadə etmək və tərəf müqabilinə çatdırmaq mümkündür. Belə müşahidələr qədim alimlərin, hətta bizim eradan əvvəl belə, diqqətini söz haqqında söz deməyə, onları təsnif etməyə yəni qrammatik bölgü verməyə cəlb etmişdir.[3,112] Bizim eradan əvvəl 384-322-ci illərdə yaşamış Aristotel dilin qrammatikasını yaratmış,əsas üç nitq hissəsi aşkarlamışdı: isim, fel, bağlayıcılar. Bu məşhur filosof qrammatikanı da həm dil, həm də məntiqi yanaşma baxımından öyrənmişdir: fellər bağlayıcılar və ya hal şəkilçiləri vasitəsilə isimləri idarə edərək söz birləşmələri yaratmış, cümlə səviyyəsinə tez qalxmağa imkan açmışdır.
FRANSIZ DİLİNDƏ QRAMMATİK TERMİNOLOGİYAYA MÜQAYİSƏLİ BAXIŞ
Müəllif: L.A. İsgəndərova
Açar sözlər: şəkilçi, qrammatika, nitq hissələri, təhlil, dilçilik, təyin, tərzi-hərəkət, zərfliyi, ismi xəbər, say, sintaksis.
Key words: suffix, grammar, part of the, analysis, speech, determinatif, adverbial modifier, manner, linguistics, of predicate, numeral, sintax
Ключевые слова: окончание, грамматика, части речи, анализ, языкознание, определение, обстоятельство образа, действия, именное сказуемое, числительное, синтаксис

Aydındır ki, xarici dili ana dili ilə müqayisədə öyrənirik. Eləcə də fransız dilini öyrənmə müddətində bu xarici dil ilə Azərbaycan dili arasında mövcud olan müxtəlif linqvistik fərqlər ilə rastlaşırıq. Müxtəliflik demək olar ki, dilçiliyin bütün sahələrində mövcuddur. Lakin qrammatika sahəsi daha çox diqqəti cəlb edir. Fikrimcə, qrammatika dilin tam linqvistik strukturunu özündə cəmləşdirir və daha aydın nümayiş etdirir. Məhz elə bu səbədən dillər arasında nəzərə çarpan fərqlər qrammatika sahəsindədir.
MÜRƏKKƏB SÖZLƏRİN YARANMASI
Müəllif: N.F. Sadıqova
Açar sözlər: Mürəkkəb sözlər, isim, sifət, say, zərf
Key words: Compound words, noun, adjective, numeral, adverb
Ключевые слова: сложные слова, существительное, прилагательною, числительное, наречие

Hər bir xalqın milli mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Dil hər bir xalqın varlığının ən əsas təminatçısıdır. Azərbaycan xalqının da ana dili onun milli varlığını müəyyən edən başlıca amillərdəndir. Ana dilimiz xalqımızın keçdiyi bütün tarixi mərhələlərdə onunla birgə olmuş, onun taleyini yaşamışdır. Ulu Öndərin ―Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm‖ müdrik kəlamı ana dilimizə olan məhəbbət və hər bir soydaşımız üçün örnəkdir [2,25].
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]