İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ LİNGVİSTİKA
Müəlliflər: T.B. Məmmədova, Ç.N. Məmmədova
Açar sözlər: riyazi linqvistika, informasiya texnologiyalari, mətnin emalı, bilingva
Ключевые слова: математическая лексика, информационные технологии, производство текста, билингва
Key words: mathematical linguistics, information technology, text processing, bilingual

Dilçilik, dil, onun ictimai təbiəti və funksiyaları, daxili quruluşu, funksiyalarının qanunauyğunluqları, tarixi inkişafı və konkret dillərin təsnifatı haqqında elm linqvistika adlanır. Elmi linqvistika nəzəri, tətbiqi və praktik hissələrə bölünür. Nəzəri linqvistika dil qanunlarını nəzəri cəhətdən tədqiq edir. Real nitqi təsvir edən empirik, deyiliş və yazılı- şı göstərən normativ, bütün dillərin ümumi xüsusiyyətlərini öyrənən ümumi, ayrıca dil və dil qrupunu öyrənən xüsusi linqvistikaya bölünür. Tətbiqi linqvistikanın əsas məsələləri tərcümə, linqvodidaktika (xarici dili öyrənmə metodikası), interlinqvistika (süni dillərin yaradılması), informasiya liqvistikası (informasiyanın axtarılması, təsnifatı, unifikasiyası və s.)
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]