İSPAN DİLİNDƏ QEYRİ-MÜƏYYƏNLİK BİLDİRƏN LEKSİK DİL VAHİDLƏRİ VƏ ONLARIN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ ADEKVAT QARŞILIĞI HAQQINDA

Müəllif: N.R.Mədətova
Açar sözlər: artikl, isim, qeyri-müəyyənlik, kateqoriya, əvəzlik, say.
Key words: article, noun, indetermination, category, pronoun, numeral
Ключевые слова: артикль, существительное, неопределенность, категория, местоимение, число

İnsanlar ilk ünsiyyətə girdikləri dövrdən etibarən sözün gücünü dərk etmiş və onu öyrənməyə səy göstərmişlər. Sözün sehrini onda gördülər ki, insanı əhatə edən hər bir əşya,hal,vəziyyət, xassə, hərəkəti onunla ifadə etmək və tərəf müqabilinə çatdırmaq mümkündür. Belə müşahidələr qədim alimlərin, hətta bizim eradan əvvəl belə, diqqətini söz haqqında söz deməyə, onları təsnif etməyə yəni qrammatik bölgü verməyə cəlb etmişdir.[3,112] Bizim eradan əvvəl 384-322-ci illərdə yaşamış Aristotel dilin qrammatikasını yaratmış,əsas üç nitq hissəsi aşkarlamışdı: isim, fel, bağlayıcılar. Bu məşhur filosof qrammatikanı da həm dil, həm də məntiqi yanaşma baxımından öyrənmişdir: fellər bağlayıcılar və ya hal şəkilçiləri vasitəsilə isimləri idarə edərək söz birləşmələri yaratmış, cümlə səviyyəsinə tez qalxmağa imkan açmışdır.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]