MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ TƏYİNİN İFADƏ VASİTƏLƏRİ
Müəllif: A.V. Rüstəmzadə
Açar sözlər: postpozitiv təyin, prepozitiv təyin, təyin edilən söz, əsli sifət, sifətin ekvivalentləri
Key words: post-positive attribute, pre-positive attribute, the word modified, real adjectives, equivalents of adjectives
Ключевые слова: постпозитивное определение, препозитивное определение, определяемое слово, настоящие прилагательные, эквиваленты прилагательных

Bu məqalədə bizim əsas məqsədimiz müasir ingilis dilində təyinin ifadə vasitələrinin spesifik xüsusiyyətlərini tədqiq etməkdir.
Təyin subyektin əlamətini ifadə edən cümləin ikinci dərəcəli üzvü olub, aşağıdakı sualları cavablandırır: what? (hansı), what kind of? (necə), whose? (kimin), which (hansı), how much?, how many? (necə, nə qədər). İngilis dilində təyin əlamətini bildirdiyi sözün qarşısında (prepozitiv təyin) və ondan sonra (postpozitiv təyin) işlənə bilir. Təyin edilən sözün qarşısında işlənən təyin prepozitiv, ondan sonra işlənən isə postpozitiv təyin adlanır.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]