AZƏRBAYCAN VƏ RUS DİLLƏRİNDƏ MÜRƏKKƏB CÜMLƏLƏRDƏ BUDAQ CÜMLƏLƏRİN ÖYRƏNİLMƏSİ (yer budaq cümləsi)

Müəllif: T.M.Əhmədova
Açar sözlər: təhsil, tələffüs, məktəb, cümlə, mürəkkəb
Keywords: education, transcription, school, sentence, difficult
Ключевые слова: образование, произношение, школа, предложение, сложный

Təhsil rus dilində olan tədris ocaqlarında Azərbaycan dilinin öyrənilməsi Respublikamızın milli siyasəti prinsiplərinə əsaslanır və bir təlim fənni kimi məktəblərdə, universitetlərdə keçilir. Rus dilində təhsil alan şagird və tələbələr Azərbaycan dilinin köməyilə xalqımızın mədəniyyət tarixi, ədəbiyyat və incəsənəti ilə daha da yaxından tanış olurlar. Digər tərəfdən, onlar həmin dil vasitəsilə azərbaycanlılarla daha möhkəm ünsiyyət bağlayır, fikirlərini bir-birinə anladır, dostluq və qardaşlıq əlaqələrini daha da möhkəmləndirirlər.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]