ÇAPEKİN “R.U.R.” PYESİ İLƏ ANARIN “AĞ QOÇ VƏ QARA QOÇ” ROMANINDA İNSAN VƏ CƏMİYYƏT ANLAYIŞI

Müəllif: İ.H.Mürvətova

Açar sözlər: insan, cəmiyyət, texnika, robotlar, qoç, dünya
Key words: person, society, technique, robots, ram, world
Ключевые слова: человек, общество, техника, роботы, овен, мир

Cəmiyyətin həyatında elm və incəsənətin geniş vüsət alması ilə əlaqədar olaraq robotların daxili simasının təkamülü və onların funksional şəraitləri XIX-XX əsr bədii ədəbiyyatında ətraflı şəkildə tədqiq olunmağa başlayır. Mövcud mövzunun aktuallığı sosial robot texnikasının dərk edilməsi və inkişafı sahəsində bədii təcrübənin əhəmiyyətinə əsaslanır.
Məşhur çex yazıçısı K.Çapek 1920-ci ildə yazığı R.U.R. adlı elmi-fantastik pyesdə ilk dəfə olaraq robot sözündən istifadə etmişdir. Daha sonra isə həmin söz bütün dünyaya yayılmışdır. Əsər bir çox dilə tərcümə olunmuş və müxtəlif ölkələrdə müvəffəqiyyətlə səhnəyə qoyulmuşdur.

ОБРАЗ «ИССКУСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» В ТВОРЧЕСТВЕ К.ЧАПЕКА

Müəllif: И.Г.Мюрватова

Açar sözlər: bəşəriyyət, insan, süni, robot, fantastik
Key words: humanity, person, artificial, robot, fantastic
Ключевые слова: человечество, человек, искусственный, робот, фантастический

В начале 1920 г. в книжных магазинах Праги появилась тоненькая книжечка К.Чапека со странным заглавием  на  английском  языке:  «R.U.R  Rossumʼs  Universal  Robots»  («Р.У.Р  Россумовские  универсальные роботы»). Никто из покупателей не знал слова «робот». Оно было употреблено впервые. Драма была выпущена небольшим тиражом – всего две тысячи экземпляров. Однако вскоре она сделала автора всемирно известным, каким до Чапека не был ни один чешский писатель. Лишь в ближайшие годы он разделил популярность с чешским автором Я.Гашеком («Похождение бравого солдата Швейка»), а позднее В.Незвалом, В.Ванчурой и другими писателями, которые принесли чешской литературе мировое признание.

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]