К ПРОБЛЕМЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Müəllif: Э.М. Кулиева
Ключевые слова: профессиональная компетентность, информационные технологии, образовательный процесс, педагогическое взаимодействие, познавательные способности, модернизация образования, инновационная деятельность
Açar sözlər: peşəkar səriştə, informasiya texnologiyaları, təhsil prosesi, pedaqoji qarşılıqlı əlaqə, idrak qabiliyyətlər, təhsilin modernləşdirilməsi, innovativ fəaliyyət
Key words: professional competence, information technology, educational process, pedagogical interaction, cognitive abilities, modernization of education, innovative activity

Новые социокультурные условия предусматривают обновления целей, содержания технологий обучения и воспитания студентов в системе высшей школы, а следовательно, изменения характера деятельности преподавателя в образовательном процессе.
Под профессиональной компетентностью преподавателя понимается система профессионально значимых способностей, качеств, знаний и умений, приобретаемых педагогом, как в процессе профессиональной подготовки, так и практического опыта, позволяющие ему решать фундаментальные задачи.

İNFORMASİYA TEXNOLOGİYALARI VƏ LİNGVİSTİKA
Müəlliflər: T.B. Məmmədova, Ç.N. Məmmədova
Açar sözlər: riyazi linqvistika, informasiya texnologiyalari, mətnin emalı, bilingva
Ключевые слова: математическая лексика, информационные технологии, производство текста, билингва
Key words: mathematical linguistics, information technology, text processing, bilingual

Dilçilik, dil, onun ictimai təbiəti və funksiyaları, daxili quruluşu, funksiyalarının qanunauyğunluqları, tarixi inkişafı və konkret dillərin təsnifatı haqqında elm linqvistika adlanır. Elmi linqvistika nəzəri, tətbiqi və praktik hissələrə bölünür. Nəzəri linqvistika dil qanunlarını nəzəri cəhətdən tədqiq edir. Real nitqi təsvir edən empirik, deyiliş və yazılı- şı göstərən normativ, bütün dillərin ümumi xüsusiyyətlərini öyrənən ümumi, ayrıca dil və dil qrupunu öyrənən xüsusi linqvistikaya bölünür. Tətbiqi linqvistikanın əsas məsələləri tərcümə, linqvodidaktika (xarici dili öyrənmə metodikası), interlinqvistika (süni dillərin yaradılması), informasiya liqvistikası (informasiyanın axtarılması, təsnifatı, unifikasiyası və s.)
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]