FRANSIZ DİLİNDƏ QRAMMATİK TERMİNOLOGİYAYA MÜQAYİSƏLİ BAXIŞ
Müəllif: L.A. İsgəndərova
Açar sözlər: şəkilçi, qrammatika, nitq hissələri, təhlil, dilçilik, təyin, tərzi-hərəkət, zərfliyi, ismi xəbər, say, sintaksis.
Key words: suffix, grammar, part of the, analysis, speech, determinatif, adverbial modifier, manner, linguistics, of predicate, numeral, sintax
Ключевые слова: окончание, грамматика, части речи, анализ, языкознание, определение, обстоятельство образа, действия, именное сказуемое, числительное, синтаксис

Aydındır ki, xarici dili ana dili ilə müqayisədə öyrənirik. Eləcə də fransız dilini öyrənmə müddətində bu xarici dil ilə Azərbaycan dili arasında mövcud olan müxtəlif linqvistik fərqlər ilə rastlaşırıq. Müxtəliflik demək olar ki, dilçiliyin bütün sahələrində mövcuddur. Lakin qrammatika sahəsi daha çox diqqəti cəlb edir. Fikrimcə, qrammatika dilin tam linqvistik strukturunu özündə cəmləşdirir və daha aydın nümayiş etdirir. Məhz elə bu səbədən dillər arasında nəzərə çarpan fərqlər qrammatika sahəsindədir.
MÜASIR İNGİLİS DİLİNDƏ MÜBTƏDA MƏSDƏR TƏRKİBİ VƏ ONUN AZƏRBAYCAN DİLİNDƏ QARŞILIĞI
Müəllif: Ü.M. Quliyeva
Açar sözlər: söz, xəbər, baş cümlə, feil, dilçilik, mübtəda məsdər tərkibi, misallar, qarşılıq.
Key words: word, predicate, principal clause, the verb, linguistics, the subjective infinitive construction, example, the ways of expression.
Ключевые слова: слово, сказуемое, главное предложение, глагол, языкознание, примеры, субъективная инфинитивная конструкция, способы выражения.

Mübtəda məsdər tərkibində məsdər semantik cəhətdən cümlənin mübtədası ilə bağlı olur. Burada mübtəda adlıq halında olan isim va ya əvəzlik ifadə olunur. Belə birləşməyə mürəkkəb mübtəda deyilir və əksər hallarda cümlənin xəbəri məchul növdə olur. Həmin tərkibdə işlənən feilləri L.Qoksadze aşağıdakı şəkildə qruplaşdırır:
1) Demək, söyləmək mənasını ifadə edan fellər: say, tell, report, declare. Julia was said to be the most famous, actress in England (Maugham). Two people are reported to have been injured in the accident (O. Wilde). The Star-child is reported to be the new lord of the city (O. Wilde).
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]