DÜNYA ƏDƏBİYYATI YAZIÇILARININ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA TƏDQİQİ VƏ TƏRCÜMƏSİ

Müəllif: Y.Ə.Əliyev

Açar sözlər: Dünya ədəbiyyatı, tədqiq və tərcümə, ədəbiyyatşünaslıq, Ernest Heminqueyin
Key words: World literature, investigation and translation, literary studies Ernest Hemingway
Ключевые слова: Мировой литературы, исследование и перевод, литературоведении, Эрнеста Хемингуэя

Böyük Amerika yazıçısı Ernest Heminqueyin bədii irsi dünyanın başqa ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da tədqiq, tərcümə və nəşr edilmişdir. Azərbaycan MEA-nın həqiqi üzvü İsa Həbibbəyli ―Ernest Heminqueyin bədii irsi və Azərbaycan" adlı məqaləsində yazır: ―Məlumdur ki, Ernest Heminquey dünyada tanınan məşhur, görkəmli Amerika yazıçılarından biridir. Onun adı Beynəlxalq Nobel mükafatına layiq görülmüş cəmi bir neçə Amerika yazıçısı ilə birlikdə çəkilir. Lakin Ernest Heminquey (1899-1961) həm də geniş mənada bütün bəşəriyyətə məxsus qüdrətli sənətkardır. Görkəmli yazıçının əsərlərində qaldırılan problemlər bir ölkəni, yaxud xalqı deyil, dünyanın əksər xalqlarını düşündürür, narahat edir.

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]