AZƏRBAYCAN DİLİ DƏRSLƏRİNDƏ FƏNDAXİLİ ƏLAQƏ
Müəllif: Ş.Ağakişiyeva
Açar sözlər: Azərbaycan dili, tədris, fəndaxili əlaqə, təlim, inteqrasiya fəlsəfəsi
Key words: Azerbaijani language, teaching, intensive communication, training, integration philosophy
Ключевые слова: азербайджанский язык, преподавание, обучение, внутрипредметные связи, философия интеграции

Azərbaycan dili təlimində dərsə verilən müasir tələblərlə bağlı müəllimlərin qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr durur. Onlar Azərbaycan dili təlimində istifadə olunan metodların təkmilləşdirilməsi və müasir dərsə verilən tələblərin həyata keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidirlər. Azərbaycan dilinin daha dərindən, hərtərəfli mənimsənilməsinə xüsusi diqqət yetirməli, təlimin ən mütərəqqi metod və priyomlarından yaradıcı şəkildə istifadə etməklə qarşıya qoyulan məqsədə nail olmağa çalışmalıdırlar. Həmin məqsədlərə nail olmaq, şagirdlərin fəallığını qorumaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edilir. Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili əlaqə qeyd olunan imkanlar baxımından da diqqəti cəlb edir.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]