SOYUQ MÜHARİBƏDƏN SONRA ABŞ-ın QARA DƏNİZ STRATEGİYASI

Müəllif: L.V.Abduyeva
Açar Sözlər: Qara Dəniz,ABŞ,Rusiya Federasiyası,Yeni Dünya Nizamı,NATO
Key Words: Black Sea, USA, Russian Federation, New World Orde, NATO
Ключевые слова: Черное море, США, Российская Федерация, Новый мировой порядок, НАТО

Qaradəniz, müasir geosiyasi nəzəriyyələrə görə, əhəmiyyətli bir bölgə mövqesindədir. Çünki Mackinderin "quru hakimiyyət nəzəriyyəsi"nə görə, "mərkəzi" regiona ən asan nəqliyyatı təmin edəcək mövqedə olan Qaradəniz, Spykmanın nəzəriyyəsi görə də Avropanı Orta şərq və Asiyaya bağlamaqdadır.Huntingtonun "sivilizasiyalar qarşıdurması" tezisində,Müsəlman dünyası ilə Ortodoks dünyasını bir-birindən ayıran xəttin Qaradənizdən keçdiyini bildirmişdir.[1]
90- cı illərdə avropa-Atlantik dünyası, diqqətini Şərq və Orta Avropa ölkələrinin inteqrasiyasına çevirmişkən, Qaradəniz ikincil bir əhəmiyyətə sahib idi. Ancaq 2000-ci illərdə artıq dəyişən qlobal və regional dinamiklərin yeni siyasi və təhlükəsizlik məsələlərinə səbəb olması Qaradənizin əhəmiyyət qazanmasına gətirib çıxardı. 11 Sentyabr hücumlarının ardından transatlantik təhlükəsizlik mərkəzi Orta və Şərqi Avropadan "Böyük Orta Şərq" və "Geniş Qaradəniz" bölgələrinə keçdi.

ПРИЧИНЫ, ПОДТОЛКНУВШИЕ США К УЧАСТИЮ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

Müəllif: С.А.Ахмедова
Ключевые слова: США, Первая мировая война, позиция нейтралитета, Вильсон
Açar sözlər: ABŞ, Birinci Dünya Müharibəsi, neytrallıq mövqeyi, Vilson
Key words: USA, World War I, neutrality position, wilson

Изменение международной обстановки к 1914-му году грозило прервать плодотворную работу Соединенных Штатов. Европейские страны к этому времени обладали многочисленными и хорошо обеспеченными армиями. Тысячи резервистов стояли наготове. Европейские державы расширяли свои империи, которые и так уже охватывали одну пятую всего земного шара и десятую часть населения планеты. С целью сохранить свои позиции они заключали многочисленные союзные договоры. Германия объединилась с Австро-Венгрией в двойственном союзе. К ним присоединилась Османская империя, они образовали группу под названием «Центральные державы». Британия, Франция и Россия заключили Тройственное соглашение (или Антанту); после присоединения Италии сформировалась группа «союзников». Эти союзы возникали для защиты взаимопересекающихся интересов государств от реальных и надуманных угроз. Но дело в том, что сами участники не доверяли союзникам и их обещаниям помощи и поддержки.

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]