TƏLİM VƏ TƏRBİYƏ ŞƏXSİYYƏTLƏRİN GÖZÜYLƏ

Müəllif: A.T. Məmmədova
Açar sözlər: Ədəbiyyat, tərbiyə, təlim, bilik və bacarıq
Ключевые слова: Литература, образование, обучение, знания и навыки
Key words: Literature, education, training, knowledge and skills

Ədəbiyyatın insan tərbiyəsində əvəzsiz rolu olduğunu böyük alimlər, filosof və pedaqoqlar göstəriblər. Hələ XII əsrdə yaşayıb-yaratmış Əfzələddin Xəqani tərbiyənin rolundan danışarkən göstərmişdir ki, şair, tərbiyəçı insanlarda yüksək mənəvi keyfiyyətlər tərbiyə etməyə borcludur. O, bildirmişdir ki, hər tərbiyəçı şair olmaya bilər, lakin hər şair hökmən tərbiyəçı olmalıdır (10. 1958). Şair yüksək mənəvi keyfiyyətlərə ədalət, sədaqət, həqiqət, səxavət, təvazökarlıq, yaxınlarına sevgi, zəhmətsevərlik, dostluq, xüyirxahlıq və vicdanlılıq kimi dəyərlərə aid edilir (9. 1962).
XIII əsrin dahi mütəfəkkiri Nəsrəddin Tusi insanda biliyin, bacarığın və dəyərlərin vəhdətini onu heyvandan ayıran əsas amıl kimi qiymətləndirir. Böyük mütəfəkkir göstəri ki, bütün başqa canlılardan fərqli olaraq, insanın qidası öz-özünə bitmir, onu əkmək və biçmək lazımdır. Bütün bunlar üçün çalışqanlıq, tərbiyə və düşüncə lazımdır. Insanın sədaqəti onun ağlı, iradəsi və bacarıqlı əlləri vasitəsilə əldə edilir. N.Tusi mənəviyyatın bir çox problemlərinin həllində idrakın roluna böyük əhəmiyyət verməklə onun azad iradə və çalışqanlıqla tamamladığını bildirir. Idrakın tərbiyəsinə ―azad iradə‖məsələsinin vurğulanması bir çox tərəfdən maraq doğura bilər. Məsələyə ədəbiyyatın yeni təlim texnologiyaları ilə tədrisi prizmsından baxarkən bunu şagird azad seçımı, onun təlimə və təlim materiallarına olan ehtiyac və marağı kimi dəyərləndirilməsi yeni təlim yanaşmaları baxımından çox əhəmiyyətlidir.

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИРИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДРАМЫ А.АРБУЗОВА «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»

Müəllif: Р.Г.Эюбова
Ключевые слова: А.Арбузов, драматургия, образы, анализ, литература
Açar sözlər: A.Arbuzov, dramaturgiya, obrazlar, analiz, ədəbiyyat
Key words: A.Arbuzov, drama, images, analysis, literature

Алексей Арбузов пришел в литературу из театра, от увлечения сценой, от живых театральных впечатлений. В молодости Арбузов был актером и навсегда сохранил внутренний артистизм, стремление к игре, к перевоплощению, к тому, чтобы постоянно быть на виду. Сцена не стала его профессией, но, на всю жизнь «заболев» ею, он создал как бы театр для себя, где он и актер, и режиссер, и зритель. Он всегда чуть-чуть играет, как бы со стороны смотрит на свои поступки. Конечно же, Арбузов – яростный болельщик, так как футбол это тоже своеобразный театр. Он любит, чтобы все его увлечения – творческие, спортивные – были немного преувеличены, так сказать, поданы, потому что человек этот словно все время на подмостках, каждый день выступает, хотя просто сидит один за письменным столом или гуляет с друзьями (1, с.3).

 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]