КОММУНИКАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЮ

Müəllif: Дадашева Метанет Фуад гызы, Гумбатова Эльшана Алиаббас гызы
Ключевые слова: современная методика обучения, иностранный язык, коммуникативный метод, речевая деятельность, говорение
Açar sözlər: müasir tədris meodikası, xarici dil, kommunikativ metod, nitq fəaliyyəti, danışıq
Key words: modern teaching methods, foreign language, the communicative method, speech activities, speech

 

Многим учащимся и их родителям на начальном этапе методика преподавания иностранного языка кажется скучной и не всегда понятной. А учителя и педагоги сталкиваются с проблемами, не только касающимися методики преподавания, но и с тем, как правильнее использовать технологии, которые также являются неотъемлемой частью не только педагогики в целом, но также и коммуникативного подхода.
Современная методика обучения иностранным языкам – это целый ряд научных знаний о том, как подготовить учащихся к реальному общению со своими одноклассниками, сверстниками или с носителями языка, в зависимости от потребностей. Ведь учителя на своих уроках должны быть способны не только передать теоретические знания, но и сконструировать модель реального общения. В процессе этого моделирования общения определяются следующие важные вопросы: содержание урока, его формы, тональность. Совокупность этих факторов влияет на рече¬вой результат. Проникнуть в суть общения, особенно иноязычного, управлять им – очень непросто. Каждому учителю на протяжении всех лет работы приходится сталкиваться с трудностями как правильно приподнести и обыграть ситуацию на уроке. Справиться с такой задачей учи¬телям помогает технология коммуникативного обучения иноязычной культуре.

ABXAZİYA MÜNAQİŞƏSİ

Müəllif: Qurbanzadə Fəxri Siyavuş oğlu
Açar sözlər: Abxaziya, Gürcüstan, Rusiya, etnik konflikt
Key words: Abkhazia, Georgia, Russia, ethnic conflict
Ключевые слова: Абхазия, Грузия, Россия, этнический конфликт

 

Münaqişələr dünyada qeyri-sabitliyin əsas faktorlarından biridir. Olduqca müxtəlif olan münaqişə tipləri arasında etnik və ərazi münaqişələri xüsusi yer tutur. Bu baxımdan Qafqaz regionu dünyanın ən qaynar nöqtələrindən biridir. Bu gün burada 50-dən artıq etnosun nümayəndələri yaşaşır. Bu etnik-ərazi münaqişələri polietnik region olan Cənubi Qafqaz üçün xüsusi təhlükə yaradır. Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulmasının və millətlərarası gərginliyin artmasının əsas səbəblərindən biri də Abxaziya seperatizmidir.
Gürcüstan sərhədləri daxilində yerləşən Abxaziya Muxtar Respublikası Qara dəniz ilə Böyük Qafqaz sıra dağlarının arasında 8,6 min kv. km-lik bir əraziyə malikdir. Əhalisi təx. 250 min nəfərdir. Paytaxtı Suxumi şəhəridir. Abxaziya Qaqra, Qali, Qudauta, Qulpriş, Oxamçira və Suxumi olmaqla 6 rayondan ibarətdir. Şimalda Rusiya Federasiyasının Qaraçay-Çərkəz Respublikası, şərq və cənub-şərqdə Gürcüstan ilə həmsərhəddir. Əhalisinin 20%-i abxazlardan, digər qalanı isə gürcülər, rus, erməni və rumlardan ibarətdir. Abxaziyanın ərazisinin dağlıq olması səbəbindən bölgədə yaşayan əhali ətraf ölkələrdə baş verən hadisələrdən o qədər də təsirlənmir. Bu vəziyyət həmçinin abxazların öz adət- ənənələrini uzun müddət qorumağa imkan vermişdir.

TURİZMİN BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏRDƏ ROLU

Müəllif: Əsgərli Güllü Fərman qızı
Açar sözlər: turizm, səyahət, beynəlxalq turizm, iqtisadiyyat, gəlir, xidmət, ticarət
Key words: tourism, travel, international tourism, economy, income, service, trade
Ключевые слова: туризм, путешествия, международный туризм, экономика, доходы, услуги, торговля

 

Beynəlxalq turizmin sürətli inkişafı və digər sahələrə təsirinin böyük olması beynəlxalq əməkdaşlığın, turizm təşkilatlarının yaranması və inkişafı prosesini sürətləndirmişdir. Turist xidmətləri, turist məhsullarının təşkilatçı, istehsalçıları hər il regional və beynəlxalq səviyyəli forum və konfranslarda bir araya gəlir, turizm sahəsindəki problemləri və inkişaf perspektivlərini müzakirə edirlər. Bu görüşlərdə iştirakçılar həm beynəlxalq səviyyədə, həm də regional səviyyədə turizmin inkişafı üçün toplanırlar.
Turizmlə bağlı rəsmi beynəlxalq münasibətlərinin yaranma tarixi 1908-ci il hesab edilir. Çünki 1908-ci ildə İspaniya, Fransa və Portuqaliya tərəfindən ilk turizm təşkilatı hesab olunan “Franko-İspano-Portuqaliya Turist Assosasiyası federasiyası” yaradılmışdır. İlk turizm təşkilatlarından bir digəri isə „Turizm Təbliğatının Beynəlxalq Rəsmi Təşkilatlar Birliyi” hesab olunur. Bu təşkilat I Dünya Müharibəsindən sonra turizm sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığa yaranan ehtiyacın nəticəsi olaraq yaradılmışdır.

THE EFFECT OF WORKER UNIONS ON WORK RELATIONS IN AZERBAIJAN

Müəllif: Aida Budagova
Keywords: Trade Union, Labor Union, Labor relations, Republic of Azerbaijan
Açar sözlər: ittifaqlar, həmkarlar inttifaqı, işçi münasibətləri, Azərbaycan Respublikası
Ключевые слова: союзы, профсоюзы, рабочие отношения, Азербайджанская Республика

 
The nineteenth-century industrial society was characterized by the emergence of social class and class relations in which workers acquired a common sense of identity and class structure in society. This awareness led employees to develop new institutions such as trade unions. Trade unions are one of the most important institutions of modern society, because industrial relations in modern societies require the instrumental role of trade unions. In addition to the modern system, there is a need for trade unions for the workers' movement and workers. However, the social roles of trade unions and awareness for trade unions vary in different societies and at different times. After the industrial revolution, workers needed an institution representing themselves to protect their rights and interests. This collective labor movement was crucial to the formation of working-class identity. In other words, union consciousness was the first step towards class consciousness (Kapani, 2000: 31).

THE LEVEL OF OCCUPATİONAL HEALTH AND SAFETY AFFECTİNG THE MOTİVATİON OF MANAGERS

Müəllif: Nofаl Chаrkаzzаdе
Key words: Occupational Health and Safety, Work accident, Motivation, Manager, Expectations of managers, Motivation of managers.
Açar sözlər: İş Sağlamlığı və Təhlükəsizliyi, İş qəzası, Motivasiya, İdarəçi, İdarəçilərin gözləntiləri, İdarəçilərin motivasiyası
Ключевые слова: гигиена труда и техника безопасности, производственная травма, мотивация, менеджер, ожидания менеджеров, мотивация менеджеров.

 
With its management performance, the manager is a visionary and strategic thinker who determines the direction that the business will go in. It is the key name for a company to survive, develop, grow and achieve sustainable success in the competitive environment. People in managerial positions have the opportunity to create an environment in which they will demonstrate their talents and skills and achieve success. Successful and stable organization is a great source of motivation for managers, but it is important to emphasize that they are the first to be held responsible for failure of the company. Managing the majority of the company's general operational lines is the job of the managers. In this context, the motivation of the manager affects the direct work and its decisions. With this study, the level of occupational health and safety of the neglected managers affected by the events, Occupational health and safety of the kind of responses and feedback will give the managers of the interview will try to explain the interview technique. In addition, it was determined by the employer to determine the quality of the health services provided to the employees, to contribute to the solution of the problems encountered and to contribute to the scientific knowledge and to influence the policies related to the health services to be given to the employees. Although there is considerable progress in occupational health and safety, shortcomings in occupational health and safety have been a major problem for many years. These problems sometimes cause major traumas in the studies. The first condition for helping such employees is to determine the extent to which they are affected by such incidents and to identify their problems is expected to be a good key for solutions..

NƏBİ XƏZRİNİN “SALATIN” POEMASINDA FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRİ

Müəllif: Yaqubova Cahidə Etibar qızı
Açar sözlər: Nəbi Xəzri, müqayisə, folklor ənənələri, qəhrəmanlıq, Burla xatun, Humay quşu
Key words: Nabi Khazri, comparison, folklore tradition, heroism, Burla khatun, Humay bird
Ключевые слова: Наби Хазри, сравнение, фольклорные традиции, героизм, Бурла Хатун, Жар-птица

 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ustad sənətkarı Nəbi Xəzrinin ədəbiyyat aləminin zənginləşməsində, müasir şairlərimizin kamilləşməsində rolu böyükdür. Yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatına müraciət etsə də, müasir folklorşünaslığa uyğunlaşdırmışdır. Şair tarixi əsər yazarkən hadisəni, dövrün ruhunu dolğun şəkildə təsvir etməyi özü üçün məqsəd qoyur. Hər bir vətəndaş kimi ölkədə baş verən narahatlıqlar, çaxnaşmalar onu da düşündürür. Həsrət, iztirab, gerçəklər olduğu kimi əks edilir. Folklor qaynaqlarından yetəri qədər istifadə edərək yazılan “Salatın” poeması real həyat hadisələri əsasında qələmə alınıb. Baş qəhrəman Azərbaycanın şəhid jurnalist qadını Salatın Əsgərovaya həsr olunub.

Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]