AZƏRBAYCAN MİLLİ İNCƏSƏNƏT MUZEYİNİN TOPLUSUNDA ALEKSANDR İSAAKOVİÇ XARŞAKIN QRAFİK ƏSƏRLƏRİ

Müəllif: Salamova Aysel Aydın qızı
Açar sözlər: hərb mövzusu, faşizm, qrafik incəsənət, ofort, muzey, sərgi
Key words: military subjects, fascism, graphic work, etching, museum, exhibition
Ключевые слова: военная тематика, фашизм, графическое произведение, офорт, музей, выставка

 

Qrafika təsviri sənətin bir növüdür və əsrlər boyu rəssamlar qrafikanın müxtəlif üslub və teknikalarına müraciət edərək dünya incəsənətinə əvəssiz əsərlər bəxş etmişlər. İşlənmə texnikasına görə qrafika sənəti iki hissəyə ayrılır – rəsm və çap qrafikası. Rəsm qrafikası ən qədim növlərdən sayılır ki, kağız və ya parça üzərində karandaş, sulu boya, pastel, quaş, tuş, tempera ilə çəkilən əsərlərə deyilir. Çap qrafikası isə nisbətən daha mürəkkəb işlənmə texnikasına (ofort, ksiloqrafiya, litoqrafiya, linoqravür və s.) malikdir. Bu texnikalarda yaradılan əsərlərin bir deyil bir neçə nüsxəsi hazırlanır.

AZƏRBAYCAN DİLİNİN TƏDRİSİNDƏ OXU TƏLİMİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏR

Müəllif: Aslanova Ülviyyə Salam qızı
Açar sözlər: İbtidai təhsil, Azərbaycan dili, oxu təlimi, nitq mədəniyyəti, metodika
Key words: Primary education, Azerbaijani language, readings, speech culture, methodology
Ключевые слова: Начальное образование, Азербайджанский язык, чтения, речевая культура, методика
 
Azərbaycan dilinin tədrisində əsas məqsəd şagirdlərin nitq bacarıq və qabiliyyətlərini təkmilləşdirmək, ana dilində düzgün yazı, oxu və nitq mədəniyyətinə yiyələndirməkdir. Bütün bunlarla bərabər dilin tədrisi şagirdlərin elmi dünyagörüşünü genişləndirir, təfəkkürünü inkişaf etdirir, leksikonunu zənginləşdirir, düzgün nitq vərdişləri, danışıq qabiliyyəti yaradır, onlarda ana dilinə sevgi və məhəbbət hissləri aşılayır və mənəvi, əxlaqi cəhətdən onları kamilləşdirir.
Bu cəhətdən Azərbaycan dilinin tədrisində oxu materialları və onların öyrənilməsi və öyrədilməsi məsələləri xüsusi yer tutur. Oxudan səmərəli istifadə etmək, oxunun düzgün metodikasına yiyələnmək - xüsusilə ifadəli oxu qaydalarına əməl etmək, şagirdlərin düzgün, savadlı nitqə yiyələnmələrinə, əxlaq vəmənəviyaytlarının zənginləşməsinə, yaradıcı təfəkkürlərinin inkişafına və gələcəkdə də onların natiqlik qabiliyyətlərinə yiyələnmələrinə səbəb olacaqdır.

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Müəllif: Мамедова Егана Исраиль гызы

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика обучения русскому языку как иностранному, языковая личность, типология ошибок, формы и методы контроля
Acar sözlər: rus dilini xarici dil kimi, xarici dil kimi rus dilinin tədrisi üsulları, dil şəxsiyyəti, səhvlərin tipologiyası, idarəetmə formaları və metodları
Key word: russian as a foreign language, methods of teaching Russian as a foreign language, language personality, typology of errors, forms and methods of control

 

Инновации становятся определяющей характеристикой преподавания иностранному языку за последние годы. Сегодня интеграция технологий в обучении иностранному языку неизбежно, поэтому значительное внимание уделяют внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый ряд принципиально новых проблем, среди которых следует отметить необходимость повышения качества и доступности образования. Принципы – это исходные положения, лежащие в основе учебного процесса, правила, которых должен придерживаться преподаватель в работе с учащимися. Эффективность обучения в целом и достижение поставленных целей на отдельном занятии зависит от знания и осуществления основных принципов преподавания русского языка и организации урока. Планируя занятие с иностранными учащимися, преподаватель должен учитывать следующие ведущие принципы:

1.Коммуникативное обучение (единица обучения – речевой акт). Вырабатывается речевое поведение в различных социальных ситуациях, поведение определяется социальным контекстом.
2. Формирование коммуникативной компетенции, т.е. умения решать коммуникативные задачи речевыми средствами. В процессе обучения используются аутентичные материалы, вводятся страноведческие понятия. Коммуникация ведется на изучаемом языке.
3.Личностно-деятельностный подход. В процессе обучения устанавливается межличностное общение: учащиеся решают общие задачи, работают в парах, группах и т.п., преподаватель создает условия коммуникации и облегчает ее.

ŞAGİRDLƏRDƏ YARADICI TƏXƏYYÜLÜN İNKİŞAFI VƏ TƏRBİYƏ EDİLMƏSİ

Müəllif: Süleymanlı Rabiyə Rizvan qızı
Açar sözlər: təxəyyül, inkişaf, yaradıcılıq, fəaliyyət, təxəyyül surətləri, şagirdlər, metod
Keywords: imagination, progress, creativity, activity, imagination images,students, methods
Kлючевые слова: воображение, прогресс, творчество, активность, воображение образы, ученики, методы

 
Müasir dövrdə məktəblərdə əzbərçilikdən uzaq, müasir təlim metodlarından istifadə edilir. Bu metodlar şagirdlərdə bərpaedici və yaradıcı təxəyyülün inkişaf etdirilməsi məsələsinin zəruriliyini ön plana çıxardır.
Təxəyyül ali psixi funksiyalardan biri kimi diqqəti cəlb edir. İnsan təlim və əmək fəaliyyətində təkcə öz yaddaşına əsaslanmır. O, öz fəaliyyətinə yaradıcı şəkildə yanaşır, yaddaşında olan təsəvvürləri dəyişdirir, yeni qaydada birləşdirir, yeni surətlər yaradır və fəaliyyət göstərir. Yeninin yaradılması ilk əvvəl ideal şəkildə, fikirdə həyata keçirilir və sonra maddi, əməli şəkildə reallaşdırılır. İnsanın öz təsəvvürlərinin ideal şəkildə fikirdə birləşdirilməsi, dəyişdirilməsi və bu əsasda yeni surətlərin yaradılması təxəyyül prosesidir.

RİYAZİ MƏNTİQ ELEMENTLƏRİNİN ÖYRƏDİLMƏSİ METODİKASI

Müəllif: Novruzova Xumar Tofiq qızı
Açar sözlər: məntiq, riyaziyyat, məsələ, Aristotel
Key words: logic, mathematic, task, Aristotlel
Ключевые слова: логика, математика, задача, Aристотель

 

Məntiq (yunanca λογική) - «mülahizələr haqqında elm», «fikirlərdə və fəaliyyətdə əlaqələr haqqında elm» - məntiqi dillə intellekt dərketmənin qanunları, metodları və formaları haqqında elmdir. Məntiq haqqında biliklər təfəkkürlə alındığından, o təfəkkür haqqında elm kimi də götürülə bilər. Eyni zamanda məntiq təsdiq və ya təkzib metodları haqqında elm kimi də qəbul edilə bilər. Məntiq qazanılmış təcrübə və dərketmə vasitəsilə həqiqətin əldə edilməsi elmi də adlandırılır.
Məntiq elminin inkişafında Aristotel və Qottlob Fregenin rolu böyükdür. Məntiq əsas olaraq iki hissəyə bölünür. Ənənəvi məntiq üzərində qurulmuş formal məntiq və formal məntiq üzərində qurulmuş riyazi məntiq.
Məntiq bütün elmlərin əsası kimi götürülür. Məntiq bir elm kimi, bizim eradan əvvəl 4-cü əsrdə formalaşmışdır və bu elmin banisi Aristotel olmuşdur. Məntiq ərəb sözü olub hərfən zəka, ağıl, fikir, anlayış, qanunauyğunluq, nitq mühakimə anlamlarına gelir. Məntiq elminin özünəməxsus qanunları və metodları var. Orta məktəbdə tədris edilən bütün fənlər, o cümlədən ətraf aləmin miqdar və forma münasibətlərini öyrənən riyaziyyat elmi riyazi məntiqin qanunlarından istifadə etmədən tədris metodikasını səmərəli şəkildə təşkil edə bilməz. Bu sözün yunanca qarşılığı «loqos»dur (rus dilindəki loqika sözü də məhz yunan dlindən götürülüb). Lakin bu sözlər məntiq termininin elmi mənasını əhatə etmir. Hazırki dövrdə bu termin daha geniş mənada işlədilir. Məntiqə sözün dar mənasında qısa tərif versək, «məntiq həqiqətə aparan düzgün təfəkkür formaları, qanunları və bu formalar üzərində aparılan məntiqi əməliyyatlar və qaydalar haqqında elmdir». Məntiq elmi təfəkkürün formalarını öyrənir və üzə çıxarır. Məntiq elmi insana necə fikirləşməli olduğu barədə bir struktur verir ki, bir çox hallarda bu struktur məntiqli əqli nəticəyə gəlib çıxmaq üçün insana kömək olur. Məntiq daim yaradıcı axtarışların və yeni-yeni məntiq nəzəriyyələrinin meydana gəldiyi bir elm sahəsidir. Məsələn, semantik məntiq, predikatlar məntiqi, simvolik məntiq, ehtimali məntiq, qeyri-səlis məntiq, dialektik məntiq, konstruktiv məntiq və s. Məntiq təfəkkürün şüursuzluq prosesini şüurluluğa çevirir, bununla da təfəkkürün özü dəqiqləşir, insan onu asanlıqla mənimsəyir və bu fenomendən uğurla istifadə edir.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНТЕНСИВНОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Müəllif: Рагимова Земфира Нариман гызы

Ключевые слова: интенсивный метод обучения, русский язык как иностранный, аудирование, словарный объем
Açar sözlər: tədrisdə intensiv metod, rus dili xarici dil kimi, audiləşdirmək, lüğət həcmi
Key words: İntensive method in teaching, Russian language as a foreign language, auditing, the volume of the dictionary

 

На сегодняшний день в обучении иностранным языкам, в том числе и русскому как иностранному, сложилась уникальная обстановка, когда практика опережает теорию. Еще в стадии обсуждения находятся новые концепции и подходы, но на практике уже активно применяются новые формы и методы, создается опыт, который требует научного обобщения и осмысления.
Наиболее жизнеспособным в настоящий период оказался интенсивный метод, отличительной чертой которого является преимущественная установка на непроизвольное запоминание (которое обеспечивается созданием на занятиях атмосферы эмоционального подъема), сопровождение речевой коммуникации паралингвистическими средствами, максимальным использованием ритмических и музыкальных особенностей реплик и высказываний.
Интенсивный метод, объединяющий учебную ситуацию с реальной коммуникацией, базируется на высокой мотивации общения. Эта мотивация достигается, в частности, использованием игровых стимулов, включенных во все виды учебных материалов. Опыт показывает, что применение интенсивного метода на уроках РКИ помогает лучше и качественнее запоминать материал.

Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Рекомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]