REDAKSİYA HEYƏTİ

Təsisçi və baş redaktor: Mübariz Binnətoğlu

Elmi redaktor: Dürdanə Hümbətli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Redaktor: Səbinə Fərmanqızı

Redaksiya heyəti

Qəzənfər Kazımov - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Uljen Musabekova - filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Kazaxstan)
İzzət Rüstəmov – fəlsəfə üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Şikar Qasımov – tarix üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Nadejda Bobux – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Ukrayna)
Anna Şevtsova – tarix elmləri doktoru, professor (Rusiya)
Şirindil Alışanov – filologiya üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Deniz Abık – prof.dr. (Türkiyə)
Müseyib İlyasov – pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Şirin Bünyadova – tarix üzrə elmlər doktoru, professor (Azərbaycan)
Cəbi Bəhramov – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Azərbaycan)
Qalina Voronina – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Rusiya)
Abbas Abbasov – pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Azərbaycan)
Qurban Bayramov – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor (Azərbaycan)
Əli Əliyev – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru (Azərbaycan)
Oktay Kızılkaya – doç.dr. (Türkiyə)
İlham Məmmədli – filоlоgiyа üzrə fəlsəfə dоktоru, dosent (Azərbaycan)
İlkin Qulusoy – doç.dr. (Türkiyə)


Founder and chief editor: Mubariz Binnetoqlu

Scientific editor: PhD in philology Durdana Humbatli

Editor: Sabina Farman


Editorial committee
Gazanfar Kazimov - Doctor of Philology, professor (Azerbaijan)
Ulgen Musabekova - Doctor of Philology, professor (Kazakhstan)
Izzat Rustamov - Doctor of Philosophy, professor (Azerbaijan)
Shikar Gasimov - Doctor of History, professor (Azerbaijan)
Nadezhda Bobuch - Doctor of Philology, professor (Azerbaijan)
Anna Shevtsova - Doctor of History, professor (Azerbaijan)
Shirinindil Alishanov - Doctor of Philology, professor (Azerbaijan)
Deniz Abik - prof.dr. (Turkey)
Museyib Huseynov - Doctor of Pedagogу, professor (Azerbaijan)
Shirin Bunyadova - Doctor of History, professor (Azerbaijan)
Jabi Bahramov - PhD in History, professor (Azerbaijan)
Galina Voronina - PhD in Philology, professor (Azerbaijan)
Abbas Abbasov - PhD in Pedagogical Sciences, professor (Azerbaijan)
Gurban Bayramov - PhD in Philology, professor (Azerbaijan)
Ali Aliyev - PhD in Philology (Azerbaijan)
Oktay Kızılkaya - Associate professor (Turkey)
Ilham Mammadli - PhD in Philology, Associate professor (Azerbaijan)
İlkin Qulusoy - Associate professor (Turkey)Учредитель и главный редактор: Мубариз Биннетоглу

Научный редактор: Дурдана Гумбатлы, доктор философии по филологическим наукам, доцент

Редактор: Сабина Фармангызы

Редакционная коллегия
Газанфар Кязимов – доктор наук по филологии, профессор (Азербайджан)
Улжэн Мусабекова - доктор наук по истории, профессор (Казахстан)
Иззат Рустамов – доктор наук по философии, профессор (Азербайджан)
Шикар Гасымов – доктор наук по истории, профессор (Азербайджан)
Надежда Бобух – доктор наук по филологии, профессор (Украина)
Анна Шевцова – доктор наук по истории, профессор (Россия)
Шириндил Алышанов - доктор наук по филологии, профессор (Азербайджан)
Дениз Абык – профессор (Турция)
Мусеиб Ильясов – доктор наук по педагогике, профессор (Азербайджан)
Ширин Бунядова – доктор наук по истории, профессор (Азербайджан)
Джаби Байрамов – доктор философии по истории, профессор (Азербайджан)
Галина Воронина – доктор философии по филологии, профессор (Россия)
Аббас Аббасов – доктор философии по педагогике (Азербайджан)
Гурбан Байрамов – доктор философии по филологии, профессор (Азербайджан)
Али Алиев - доктор философии по филологии (Азербайджан)
Октай Кызылкая – доцент (Турция)
Ильхам Мамедли – доктор философии по филологии, доцент (Азербайджан)
Илькин Гулусой – доцент (Турция)

скачать dle 11.3
© Jurnalda çap olunan materiallardan istifadə edərkən istinad mütləqdi.
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]