XX ƏSR AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA ASTRONOMİK MOTİVLƏR

Müəııif: Quluzadə Bəhram Əndəlib oğlu, Salmanova Gülgəz Sabir qızı
Açar sözlər: ulduz, planet, komet, lirika
Key words: stellar, planet, comet, lyric poetry
Ключевые слова: Звезда, планета, комета, лирика

 

Ulduz elminin dəqiq yaranma tarixi məlum deyil. Görkəmli astrofizik İosif Şklovskinin qeyd etdiyi kimi, nəinki insanlar, eləcə də bir sıra digər canlılar da astronomik duyuma malikdir. Göy qübbəsi öz füsunkarlığı ilə insanları daim özünə çəkmiş, şairlərin ilham mənbəyi olmuşdur. XX əsr Azərbaycan poeziyası da bu baxımdan zəngindir.
Ölməz Mirzə Ələkbər Sabir öz satirasına astronomik notlar əlavə edir [1]:


Düz yeri bir yupyumuru şey sanır,
Həm də deyir sutkada bir fırlanır.
Göy dayanır, ay dolanır, gün yanır,
Kafirə bax, gör nə bədimandı bu,
Dur qaçaq, oğlum, baş ayaq qandı bu!


“Şərqin Şekspiri” adlandırılan Hüseyn Cavidin yaradıcılığında da sonsuz Kainat bütün incəlikləri ilə canlanır [2]:


Mən fəqət hüsn-xuda şairiyəm,
Yerə enməm də, səma şairiyəm!


Monumental şairimiz Səməd Vurğunun şeir və poemalarında sirli-soraqlı dünyanın poetik mənzərəsi verilir [3]:


Ayazlı-şaxtalı o qış axşamı
O ay dediyimiz göylərin şamı
O qarlı düzlərə baxıb yanırdı,
Yolçular getdikcə yol uzanırdı.


Xalq şairi Məmməd Araz öz poeziyasında astronomik çalarlar işlədir[4] :


Məndən soruşanda sən kimsən, onda
Nəsimi oluram alov donunda.
Bəzən üfüq adlə bir Nizamiyəm,
Demək mən xilqətəm, demək hamıyam.
Bəzən Füzuliyəm, bir planetəm,
Bəzən bir ulduzam, bəzən kometəm.

XIX ƏSR AZƏRBAYCAN AŞIQ YARADICILIĞI

Müəllif: Yaqubova Cahidə Etibar qızı

Açar sözlər: aşıqlıq, məclislər, ustad, dastan, səfər
Key words: аshug's creativity, mejlises, master, dastan, travel
Ключевые слова: ашугство, меджлисы, мастер, дастан, путешествие

 
Aşıq yaradıcılığının çox qədim tarixi vardır. XIX əsrdən başlayaraq aşıq şeiri və musiqisi inkişaf etməyə başlayır. Bu, sazda simlərin nizamlı düzülüşü, üç müstəqil səs axarının olması ilə əlaqəlidir. Aşıq sənəti oğuz və türk tarixi mədəni mərhələlərinin analoji sənət hadisələri əsasında yaranmışdır. Azərbaycanda dastançılar, ozanlar qədim zamanlardan mövcuddur. XVI-XVII əsrdən başlayaraq onlar aşıq adlandırılmışlar.
Cavan aşıqlar aşıq ədəbiyyatına yeni hava, insana məhəbbət, zəhmətə yeni münasibət gətirirlər. Ustad aşıqlar aşıqlıq sənətini hər zaman uca tutmuş, ona ləkə gətirmək istəyənlərə qarşı mübarizə aparmışlar.

Ф. КАФКА. «РЕАЛЬНОСТЬ И АБСУРД» НАШЕЙ ЖИЗНИ

Müəllif: Золина Нигяр Чингиз гызы
Ключевые слова: Франц Кафка, новеллы, роман, пессимизм, немецкая литература
Açar sözlər: Frans Kafka, novella, əsər, pessimizm, alman ədəbiyyatı
Key words: Franz Kafka, novel, literature, pessimism, German literature

 

Франц Кафка один из самых талантливых писателей современности. Появился на горизонте немецкой литературы в начале 20-х годов ХХ века, его творчество до сих пор вызывает немало споров и сомнений. Но абсолютно все исследователи сошлись на одном, что Ф. Кафка смог раскрыть глубокую депрессию, бездуховность, также показал кризис общества 20 века. Затронул множество проблем, которые и сегодня актуальные.
Главной характерной чертой произведений Ф. Кафки – это пессимистичный и трагический взгляд на жизнь, а человек представлен как жертва судьбы. Такой взгляд, обусловлен влиянием, модных немецких философов. Ф. Ницше сыграл большую роль в становление Кафки как писателя, но сильнее всего на автора влияли условия его собственной жизни. Франц родился и прожил всю свою жизнь в Праге. Так как в то время Чехия была в составе Австро-Венгерской империи, поэтому в семье говорили по-немецки, хотя мать знала ещё и чешский. В обстоятельствах такой страной обстановке. В миксе национальных культур, еврейской, немецкой австрийской, чешской, рос еврейский мальчик, у которого формировалось ощущение какой-то промежуточного существования. А Ф. Кафка имел очень тонкую душевную натуру, он был не защищён перед внешним миром, боялся перемен, не мог приспособиться к изменениям, поэтому испытывал постоянный страх перед жизнью и испытывал чувство вины перед людьми и жизнью.

NƏBİ XƏZRİNİN “SALATIN” POEMASINDA FOLKLOR ƏNƏNƏLƏRİ

Müəllif: Yaqubova Cahidə Etibar qızı
Açar sözlər: Nəbi Xəzri, müqayisə, folklor ənənələri, qəhrəmanlıq, Burla xatun, Humay quşu
Key words: Nabi Khazri, comparison, folklore tradition, heroism, Burla khatun, Humay bird
Ключевые слова: Наби Хазри, сравнение, фольклорные традиции, героизм, Бурла Хатун, Жар-птица

 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli ustad sənətkarı Nəbi Xəzrinin ədəbiyyat aləminin zənginləşməsində, müasir şairlərimizin kamilləşməsində rolu böyükdür. Yaradıcılığında şifahi xalq ədəbiyyatına müraciət etsə də, müasir folklorşünaslığa uyğunlaşdırmışdır. Şair tarixi əsər yazarkən hadisəni, dövrün ruhunu dolğun şəkildə təsvir etməyi özü üçün məqsəd qoyur. Hər bir vətəndaş kimi ölkədə baş verən narahatlıqlar, çaxnaşmalar onu da düşündürür. Həsrət, iztirab, gerçəklər olduğu kimi əks edilir. Folklor qaynaqlarından yetəri qədər istifadə edərək yazılan “Salatın” poeması real həyat hadisələri əsasında qələmə alınıb. Baş qəhrəman Azərbaycanın şəhid jurnalist qadını Salatın Əsgərovaya həsr olunub.

ГЕРМЕНЕВТИКА КАК МЕТОДОЛОГИЯ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Müəllif: Золина Нигяр Чингиз гызы

Ключевые слова: герменевтика, Библия, интерпретация, метод, семантика, текст
Açar sözlər: hermenevtika, İncil, interpretasiya, üsul, semantika, mətn
Key words: Hermeneutics, method, Bible, interpretation, semantics, text

 

Одним из основных течений в современной философии считается герменевтика, которую в свою очередь называют философским учением о понимании. В процессе исторического развития, герменевтика сильно изменилась, пройдя путь от учения о методе (Шлейермахер и др. ) до учения о бытие (Х.-Г. Гадамер и др.).
Существуют много спорных вопросов в современной герменевтики, например: соотношение практики и теории, рационального и иррационального в герменевтике, проблему герменевтической логики. Занимаясь трактовок любого текста, мы делаем герменевтическую практику. Практика как и любой деятельности по трактовки текстов слишком обширно и неясно. Для понимания необходимо сравнить знание герменевтической практики с другими важными философскими убеждениями. Практику можно противоположить теории как единство правил, которые эту практику корректирует , и как правило , которая обязана такие правила детализировать, прорабатывать и выправлять при надобности. Вот здесь и начинаются трудности. Дело в том, что в рамках самой герменевтики, несмотря на то, что её проблемами плодотворно и в течение длительного времени занимались такие философы как М. Хайдеггер, В. Дильтей и Х.-Г. Гадамер, пока ещё не существует теоретического подхода, получившего всеобщее признание.

«ДЕТСТВО» В ЭВОЛЮЦИИ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ Л.Н. ТОЛСТОГО

Müəllif: Исмайлова Севда Нуреддин гызы
Ключевые слова: природа, воображение, детские впечатления, реализм, телесность, спонтан¬ность, физические ощущения, календарное время, художественные детали
Açar sözlər: təbiət, təsəvvür, uşaqlıq təəsüratları, realizm, cismilik, anilik, fiziki hiss, təqvimi zaman, bədii detal
Key words: nature, imagination, childhood adventures, realism, bodywork, momentum, physical sensation, calendar time, artistic detail
 
Основной тезис, который мы решили защищать в настоящей статье, состоит в том, что чуть ли не весь Толстой с каскадом своих сложнейших художественных приёмов, массой социальных, нравственных и философских проблем, сводится к первому его печатному сочинению – «Детству».
Прежде всего, вспомним, как начинается повесть. О чем говорят первые же слова автора? Они говорят в первую очередь о том, как просыпается мальчик, как просыпается человеческое «я» и как вообще просыпаются люди. Тонкая ткань повествования постепенно, шаг за шагом рисует картину динамики пробуждающегося детского сознания, сотканную из «телесных» и «не телесных» деталей и простых жизненных актов — «высунул нос», «рукою остановил образок», «скинул муху». Так легко, просто и вполне доступно для детского воображения.
А тем временем писатель раскрывает перед читателем два великих чуда — чудо узнавания жизни («Да! да, так вот это и бывает!») и чудо возникновения и протекания чувства. А чувство не просто динамично — оно капризно: сейчас я обижаюсь, а спустя минуту я люблю своего обидчика. Так и случилось, когда Карл Иваныч стал щекотать Николеньке пятки.

Öncəki 1 2 3 4 5 6 Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]