XALİDƏ SƏFƏROVA YARADICILIĞINDA MƏNZƏRƏ JANRI

Müəllif: Ağayev Emil Raul oğlu
Açar sözlər: Xalidə Səfərova, janr, mənzərə, impressionizm
Key words: Khalida Safarova, genre, landscape, impressionism
Ключевые слова: Халида Сафарова, жанр, пейзаж, импрессионизм
 
Təsviri incəsənət tarixinə nəzər yetirsək,1669-cu ildə Fransa Kral Akademiyasının memar və rəssamı Andre Filibyen klassik janrlar nəzəriyyəsini formalaşdırır.Onun nəzəriyyəsinə görə kiçik janrlardan biridə mənzərədir.Elə rəssam tapılmazki mənzərə janrına müraciət etməsin,Xalidə Səfərovada(1926-2005) məhz öz yaradıcılığında mənzərəyə aid müxtəlif əsərlər yaratmışdır.
Xalidə Ələkbər qızı Səfərova 1926-cı ildə Gəncə şəhərində dünyaya göz açıb.Uşaqlıqdan rəsmə böyük həvəsi olmuş və yaratmaq istəyi onu heç zaman tərk etməmişdir.Getdikcə alovlanan bu arzu artıq yetkinlik dövrünə qədəm basmış Xalidənin 1941-ci ildə Gəncədən Bakıya gəlməsinə və peşəkar təhsil almaq məqsədi ilə Bakı rəssamlıq məktəbinə daxil olmasına səbəb oldu.Böyük Vətən müharibəsinin vurduğu yaralardan doğan kədər,sıxıntılar,daha sonra isə valideynlərinin repressiyalara məruz qalmasının səbəbi,bu əlbəttə çətin idi.Ona bu çətin vaxtlarda kömək edən həyat yoldaşı tanınmış rəssam Mahmud Tağıyev oldu.Xalidə Səfərova öz yaradıcılığında çoxlu sayda kənd, zəhmətkeşlərin, fəhlə, neftçi, klassik əsərlərimizin obrazlarını, mənzərə, natürmort və idman mövzusunda bir-birindən maraqlı əsərlər yaratmışdır. Mahmud Tağıyev və Xalidə Səfərova 1949-cu ildə Moskvada Ümumittifaq Kinematoqrafiya institutunun rəssamlıq fakültəsinə daxil olurlar. İstedadlı pedaqoq Y.İ.Pimenovun məktəbində təhsil alan Xalidə öz dəst-xəttini formalaşdırdı.Nizami Gəncəvinin əsərləri mövzusunda uğurla diplom işi müdafiə etdi, hətta bu əsər SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının salonlarında təşkil edilmiş sərgilərdə nümayiş etdirilmişdi.

ÇEX TORPAQLARININ QIZIL DÖVRÜ - IV KARL HAKİMİYYƏTİ

Müəllif: Əsgərova Sevinc Vaqif qızı
Açar sözlər: IV Karl, Çexiya, Çex krallığı, Müqəddəs Roma imperiyası
Keywords: Charles IV, Czech, Czech Kingdom, Holy Roman Empire
Ключевые слова: Карл IV, Чехия, Чешское королевство, Священная Римская империя

 

Orta əsrlərin sonuna yaxın, böyük coğrafi kəşflərdən sonra Avropa və digər ərazilərdə Çex torpaqları haqqında artıq müəyyən təsəvvürlər formalaşmışdı. Həmin dövrlərdə formalaşan fikirlər və təsəvvürlərə əsasən planetimizin mərkəzi - Avropa, Avropanın mərkəzi - Almaniya imperiyası, imperiyanın mərkəzi - Çexiya, Çexiyanın mərkəzi isə Praqa şəhəri hesab olunurdu. Məlum fikirlər əsasında xüsusi bir xəritə yaradılmışdı, hansında ki, Avropa özü müdrik bir qadın kimi təsvir olunmuşdu, qadının başı Priney yarımadası, uzun ətəyi Ural dağları, sağ əli isə İtaliya ilə göstərilmişdi. Bu xəritədə ən əhəmiyyətli və son dərəcə maraq doğuran məsələ onunla bağlı idi ki, Avropa xanımının ürəyi Çexiya olaraq təsvir olunmuşdu. Çexiya dövləti isə X əsrdə Qərb slavyanlarının yaratdığı ilk dövlət olmuşdu. Çexiya mühüm ticarət yollarının qovşağında yerləşirdi. Bu da dövlətin iqtisadi inkişafına əlverişli şərait yaradırdı (1).

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИКЛАДНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ МЕСТНЫХ ИЗДЕЛИЙ КОВРОТКАЧЕСТВА ГЯНДЖИ

Müəllif: Гасанов Эльнур Лятиф оглу
Ключевые слова: Гянджа, декоративно-прикладное искусство, Азербайджан, ковротка¬чество, историко-этнографическое исследование
Açar sözlər: Gəncə, dekorativ-tətbiqi sənət, Azərbaycan, xalçaçılıq, tarixi etnoqrafik tədqiqat
Key words: Ganja, decorative-applied arts, Azerbaijan, weaving trade, historical-ethnographic research

 

Введение
Гянджа, один из древнейших городов Востока с многовековой историей, соединяющий северо-восточные склоны гор Малого Кавказа (древних Гянджинских гор) с просторами Кура-Аракской низменности, расположен в живописном уголке Азербайджана с умеренным климатом, плодород¬ными землями, богатыми водными ресурсами.
Исторически Гянджа всегда имела выгодное геополитическое расположение и играла важную роль в культурной и экономической жизни Азербайджана. Этот город был построен на Великом Шелковом Пути, который соединяет Азию с Европой. Таким образом, Гянджа являлся духовным мостом между разными цивилизациями [1, с. 11-13].
По вопросу этимологии названия города ученые предлагали разные варианты, но пришли к единому мнению, что свое название Гянджа берет от древних тюркских племен «Генджек»ов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНЫХ ЗАДАЧ

Müəllif: Алиева Гюнай Фикрет гызы
Ключевые слова: учебная деятельность, стимулирование, мотивация, младшие школьники, проектная задача, универсальные учебные действия, внеклассная работа, ГОС
Açar sözlər: təhsil fəaliyyəti, stimullaşdırma, motivasiya, gənc məktəblilər, layihə məsələləri, universal öyrənmə fəaliyyəti, sinifdənkənar məşqələlər,DTS
Key words: educational activities, stimulation, motivation, younger students, project task, universal learning activities, extracurricular work, SES

 

К направлениям внеурочной деятельности можно отнести: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, художественно-эстетическое, научно-познавательное и проектное. Согласно новымстандартам, в каждой школе без исключений должны проводиться мероприятия по всем направлениям. Школьник, выбирая одно из направлений, должен получать полноценные знания, умения и навыки как в определенной области, так и в смежных областях. Иными словами, ученик в ходе внеклассной деятельности должен усвоить универсальные учебные действия, которые смогут пригодиться ему в течение жизни [2].
Одним из направлений внеклассной деятельности является проектная деятельность учащихся, которая в последние годы активно внедряется в учебный процесс школ как средство развития самостоятельности учеников, умения решать проблемы. В работе А.Б.Воронцова, В.М. Заславского указано, что проектная деятельность не соответствует возрастным возможностям младших школьников. Альтернативой для этого вида деятельности, точнее подготовкой к нему, для учеников 1-4-х и даже 5-х классов авторы считают проектные задачи [1].

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИАТЕКСТОВ НА УРОКАХ)

Müəllif: Рагимова Земфира Нариман гызы

Ключевые слова: лингвокультурология, обучение иностранному языку, содержание обучения, медиатекст
Açar sözlər: linqvokulturologiya, əcnəbi dilin öyrənilməsi, tədrisin məzmunu, mediamətn
Key words: linguoculturology, foreign language learning,the content of the teaching,the mediatext

 

На современном этапе лингвокультурологическое содержание таких понятий как языковая личность, языковая способность, языковая компетенция, речевое поведение начинают оцениваться как понятия, формируется в синтезе данных этнопсихологии, социологии, истории и ряда других наук о человеке. Также возрос интерес ученых к проблеме взаимодействия культур как одному из факторов формирования коммуникативной компетенции при обучении второму языку. Сегодня актуализируется применение новых методик анализа языкового материала, основанных на действиях, позволяющих соотнести язык, сознание, общество, личность и культуру.
Базовое для лингвокультурологии понятие культуры включает мировоззрение, нравственные нормы, лежащие в основе поведения человека, способы познания мира; произведения искусства; духовные и материальные ценности.

АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Müəllif: Гумбатова Эльшана Алиаббас кызы
Ключевые слова: методы обучения, образовательный процесс, эффективность, методы преподавания, мотивация, педагог
Açar sözlər: təlim metodları, tədris prosesi, effektivlilik, tədris metolar, motivasiya, pedaqoq
Key words: the teaching methods, the teaching process, the effectiveness, the teaching methods, the motivation

 

Проблема методов обучения имеет глубокие корни. В педагогических теориях и воззрениях выдающихся дидактов прошлого (Я.А.Коменского, Г.Г.Песталюцци, К.Д.Ушинского, П.Ф.Каптерева и др.) метод занимал центральное место. Ныне теория методов обучения представлена в отечественной дидактике целым рядом концепций (Ю.Н.Бабанский, Е.Я.Голант, М.А.Данилов, И.И.Левина, И.Я.Лернер, М.И.Махмутов, М.Н.Скаткин, Т.И.Шамова, С.Г.Шаповаленко и др.)
Наиболее устоявшееся современное определение методов обучения содержится в Педагогической энциклопедии: «Методы обучения – способы работы учителя и учащихся, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются их способности».
Обновление процесса обучения приводит каждого педагога к пониманию того, что нужно искать такие педагогические технологии, которые смогли бы заинтересовать учащихся и мотивировать их на изучение предмета. Как сделать так, чтобы студенты самостоятельно могли открывать новые знания и показывать высокие результаты по предмету? Стратегическим направлением активизации обучения является не увеличение объема передаваемой информации, не усиление и увеличение числа контрольных мероприятий, а создание дидактических и психологических условий для осмысления учения, включения в него ученика на уровне интеллектуальной, личностной и социальной активности. Уровень проявления активности личности в обучении обусловливается его логикой и уровнем развития учебной мотивации, которые определяют уровень познавательной активности человека.

Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 41 Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]