BUTA - MƏNİM MƏDƏNİYYƏT İNCİM

Müəllif: Məmmədli Elmira İdris qızı
Açar sözlər: ornament, motiv, peysli, Axmim, Sasanilər, naxış
Keywords: ornament, motive, paisley, Akhmim, Sassanids, pattern
Ключевые слова: орнамент, мотив, пейсли, Ахмим, Сасаниды , узор

 

Naxış, bəzək, nəqqaşlıq anlamını verən, bir-birini ritmik bir şəkildə əvəz edən elementlərin birliyindən təşkil olunan ornamentlər olduqca zəngin çeşidə malikdir. Hər bir mədəniyyətin özünə xas olan ornamentləri vardır və bu baxımdan Azərbaycan xüsusilə fərqlənir. Azərbaycan mədəniyyəti ölkəmizin təbiəti kimi zəngin, dolğun və rəngarəngdir. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər tarixi, insanların həyat tərzi, düşüncəsi, əmək fəaliyyəti və başqa xalqlarla münasibətlərindən bəhs edən maddi-mədəniyyət nümunələri və tapıntıları üzərində rast gəlinən bəzək ünsürləri günümüzdə də müasir sənətkarlarımız tərəfindən işlənməkdədir. Bu baxımdan aypara, beşguşəli ulduz və bir çox başqa motivlər arasında buta xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Müxtəlif geyimlər, əşyalar, alətlər və s. üzərində təsvir olunan butanın nə zaman yarandığı, günümüzədək necə gəlib çıxdığı və dünya mədəniyyətinin bir parçası halına gəldiyi haqqında bu məqalədə məlumat verilir.
Nə qədər digər xalqların mədəniyyət nümunələrində rast gəlinsə də buta dünyada Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçası olaraq qəbul olunmuşdur. Azərbaycan xalqına aid dekorativ sənət nümunələrinin və onların üzərindəki təsvirlərin, naxışların, bəzəklərin yaşadılması və gələcək nəsillərə ötürülməsi, dünyaca tanıdılması və bu çərçivədə buta ornamentinin dünyada daha da yayılması və bir Azərbaycan brendi halına gətirilməsi mədəniyyətimiz naminə atılan ən gözəl addımdır.

VALENTİN SEROV FIRÇASINDAN ŞEDEVRLƏR

Müəllif: Babayeva Ləman Hamlet qızı
Açar sözlər: Muzey, rəssam, portret, kolleksiya, məşhur
Keywords: Museum, painter, portrait, collection, famous
Ключевые слова: музей,художник,портрет,коллекция, популярный

 

Valentin Aleksandroviç Serov 7 yanvar 1865-ci ildə Sankt-Peterburqda, bəstəkar Aleksandr Nikolayeviç Serov və pianoçu Valentina Semyonovna Serovanın ailəsində anadan olmuşdur.
Serov çox erkən 1871-ci ildə 6 yaşındaykən atasını itirir. Atasının ölümündən sonra anası musiqi təhsilini davam etdirmək üçün Münhenə gedir.Bir qədər sonra Serov da anasının yanına köçür.Onlar 1872 -1873-cü illərdə Münhendə yaşayırlar. Serovun anası gənc pianoçu, musiqi həvəskarı idi və uşağına az diqqət yetirirdi, lakin o, oğlunun qabiliyyətini erkən gördü və onu Karl Keppeninqin yanına rəsm dərsləri almaq üçün göndərdi. 1873-cü ildən Serov alman qrafiki Karl Keppeninqdən dərs almağa başladı.Serovun doqquz yaşı olanda heykəltəraş Mark Antokolski onun qabiliyyətini hiss edir və anasına oğlan üçün rus rəssamlarından birini müəllim tutmağı məsləhət görür[6].
1874-cü ildən Serov Parisdə daha sonra Moskvada Repindən dərs almağa və onunla bir yerdə işləməyə başlayır.Hətta ,Repin qeyd edirdi,ki Serov işə o qədər aludə olurduku,ona ara-sıra işdən uzaqlaşmağı təklif edirdim.

RUS RƏSSAMI VASİLİY VLADİMİROVİÇ PUKİREVİN YARADICILIĞINDA NİGAH MÖVZUSU

Müəllif: Salamova Aysel Aydın qızı
Açar sözlər: rus rəssamlığı, tənqidi realizm, nigah mövzusu, kilsə, kolleksiya, muzey
Key words: Russian painting, critical realism, marriage topic, church, collection, museum
Ключевые слова: русская живопись, критический реализм, тема брака, церковь, коллекция, музей

 
XIX əsrin ortaları Rus rəngkarlığının canlandığı və yeni üslubların yarandığı dövr kimi yadda qalmışdır. Dövrün nümayəndələri incəsənətdə yaranmış tənqidi - realizm adlı yeni üslub vasitəsilə insanları real həyatda aktual olan acınacaqlı vəziyyətlə mübarizəyə səsləyirdi. Tənqidi – realizmin yolu ilə gedən ilk rus rəssamları Moskva rəssamlıq, heykəltəraşlıq və memarlıq məktəbini bitirən moskvalı tələbələr hesab edilirdi. Sankt – Peterburq akademiyasından fərqli olaraq onlar xalqın həyatına və ehtiyacına daha yaxın idilər.
Moskva rəssamlar qrupunun (Səyyar rəssamlar cəmiyyəti – «Передвижники») və tənqidi – realizmin əsas nümayəndəsi Vasiliy Qriqoriyeviç Perov (1834-1882) olmuşdu. [3] Onun yaradıcılığı XIX əsrin 60-cı illərində yaşayan bir çox rəssamlara xüsusən də moskvalı rəssamlara öz təsirini göstərmişdir. Rəssamın tənqidi - realizm üslubunda olan ilk əsərlərinin ardınca yerli rəssamlar “perov ənənələrini” genişləndirirlər. Qeyd edək ki, tənqidi rəssamlar hər zaman parlaq əsərlər yaratmağa qadir deyildilər. [2] Ancaq V.V.Pukirev qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, bu üslubda çəkdiyi iki möhtəşəm əsəri ilə rus rəngkarlığı tarixində öz sözünü demiş oldu.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ - ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕРНИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

Müəllif: Меликов Мелик Шихбала оглу
Ключевые слова: инклюзивное образование, технология представления информации, дистанционное обучение
Açar sözlər: inklüziv təhsil, informasiyanın təqdim olunması texnologiyaları, distant təhsil
Key words: inclusive education, technologies of information presentation, distance learning

 

В последние годы были предложены все новые и новые способы обучения и подготовки детей с особыми образовательными потребностями. Инклюзивное образование предоставит этим детям возможности для удовлетворения их потребностей в развитии, независимо от их физических и умственных способностей. Задача, выдвинутая сегодня, заключается в формировании личности, которая адаптируется к обществу и гармонично развивается. Поэтому мы считаем, что инклюзивное образование является процессом развития общего образования и включает в себя образование для всех, включая детей с особыми потребностями.
Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) - это новая и многообещающая новая область, которая влияет на фундамент образования. Поэтому при модернизации современного образовательного процесса основы инклюзивного образования должны быть заложены без искажений и разрушений с учетом всех ресурсов, направленных на поощрение равных прав учащихся, содействие общению детей и их участию в работе детских садов, школ и университетов. Все возможности, необходимые для всего персонала, риски, которые могут существовать во время процесса внедрения, включая широкомасштабный переход к инклюзивному образованию на основе единого плана и принципа, независимо от учебного процесса участников, без учета деталей образовательного учреждения. Кроме того, интересы одаренных детей с ограниченными возможностями нельзя игнорировать. Ценность личности, право на общение, разнообразие образования и контекст настоящих отношений являются основными принципами инклюзивного образования, что дает всем членам возможность создать толерантное общество с равными условиями развития, независимо от их способностей и способностей.

ФОНЕТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ В ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО

Müəllif: Дадашева Метанет Фуад гызы
Ключевые слова: русский как иностранный, фонетика, звуки, произношение, фонетический материал, ударение
Açar sözlər: rus dili əcnəbi dil kimi, fonetika, səslər, ifadə, fonetik material, vurğu
Key words: Russian as a foreign language, phonetics, sounds, expression, phonetic material, accent

 

Современная методика определяет эффективность преподавания иностранного языка по его практическому результату, поэтому задача преподавателя на начальном этапе – обеспечить первоначальное овладение учащимися фонетической стороной русского языка как иностранного. Правильное произношение – одно из первостепенных условий успешного овладения иностранным языком.
Сформированность фонетических навыков служит непременным условием адекватного понимания речевого сообщения, точности выражения мысли и выполнения языком любой коммуникативной функции. Произношение - базовая характеристика речи, основа для развития и совершенствования всех остальных навыков иноязычного говорения. Исходя из определения М.И.Матусевич, фонетические навыки предполагают корректное произношение, т. е. сформированность навыков артикулирования звуков и звукосочетаний, владение интонацией, а также умение расставить ударение, соответствующее нормам изучаемого языка (1).

ОБУЧЕНИЕ СЛУШАНИЮ КАК ВИДУ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Müəllif: Рагимова Земфира Нариман гызы
Ключевые слова: слушание, обучение, речевая деятельность, методика преподавания
Açar sözlər: dinləmə, öyrənmə, nitq fəaliyyəti, tədrisin metodikası
Key words: listening, training, speech activity, teaching methods

 

Умение слушать - профессионально-значимое умение. Во-первых, учитель сам должен уметь слушать ответ ученика (быстро реагировать на ответ и т.д.). Во-вторых, учитель должен учить детей внимательно слушать, чтобы обеспечить усвоение учебной информации.
Трудно назвать лингвиста, психолога, методиста, который не признавал бы значения говорения и слушания в учебной деятельности учащихся. Поэтому существует необходимость в решении проблемы обучения учащихся слушанию, в основе которой лежит формирование умений, необходимых для восприятия, понимания и устного воспроизведения содержания текста, воспринимаемого на слух, а также для составления собственных устных высказываний. Базой для формирования таких умений может стать цикл уроков, на которых рассматриваются речеведческие сведения о слушании. В ходе этих уроков учащиеся работают над пересказом и составлением устного высказывания на основе таких типов текста как повествование, описание, рассуждение.
Обучение слушанию - актуальная проблема для методики, так как учащиеся, владеющие умениями аудирования, эффективнее воспринимают учебную информацию на всех предметах. Особенно значима эта проблема для предметов гуманитарного цикла (русский и иностранный язык, литература). Важную роль в таком преподавании играет развитие практической способности, «состоящей в том, чтобы понимать выраженное формами речи». К. Д. Ушинский же считал, что развитие детей, особенно на первых этапах обучения, невозможно без формирования и развития способностей воспринимать на слух информацию. В связи с этим уже на первых порах необходимо «приучить детей слушать внимательно, а потом усваивать и пере-давать слышанное» (1, с. 334).

Öncəki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 46 Sonrakı
 • Ünvan: AZ 1073, Bakı ş., Yasamal r.,
               Mətbuat pr., 529-cu məhəllə
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Address: 529 block., Matbuat ave.,
                  Yasamal dis., Baku, Az 1073
  Tel.:    (+994 12) 510 63 99
  Mob.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]
 • Адрес: АZ 1073, г. Баку, Ясамальский р.,
               Метбуат пр., 529-ый квартал
  Тел.:    (+994 12) 510 63 99
  Моб.: (+994 50) 209 59 68
             (+994 55) 209 59 68
  www.elmi-ish.az
  Email: [email protected]